Image layer

Image layer

Image layer

Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych

Data szkolenia
15-10-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.10 wynosi 350 PLN
Po 01.10 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kierowników komórek organizacyjnych, pracowników prowadzących akta spraw pracowniczych przekazujących dokumentację do archiwum, archiwistów.

Korzyści: Zajęcia mają na celu naświetlić zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w procesie obiegu i archiwizacji dokumentów w jednostce, zarówno w jej komórkach organizacyjnych, jak i w archiwum zakładowym.

Prowadzący: Dyplomowany archiwista. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Współpracował m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji JST, dokumentacji medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia :

1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie:

  a) Przepisy dotyczące archiwizacji dokumentów;

  b) Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

2. Obieg dokumentacji w podmiocie:

  a) Dokument papierowy a dokument elektroniczny;

  b) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie;

  c) System kancelaryjny;

  d) Klasyfikacja dokumentacji.

3. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji:

  a) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) a Inspektor Ochrony Danych;

  b) Dokumentacja dot. przetwarzania danych osobowych;

  c) Zbiory danych osobowych i upoważnienia do ich przetwarzania;

  d) Uprawnienia i obowiązki prowadzących akta spraw w kontekście ochrony danych osob.

4. Archiwizacja dokumentów:

  a) Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych;

  b) Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego;

  c) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji;

  d) opisanie jednostek archiwalnych;

  e) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji;

  f) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych);

  g) Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.

5. Funkcjonowanie archiwum zakładowego a ochrona danych osobowych:

  a) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego;

  b) Uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych;

  c) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji;

  d) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym;

  e) Kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych;

  f) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania;

  g) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;

  h) Kontrole w archiwum zakładowym.

6. Dyskusja.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl