Image layer

Image layer

Image layer

Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz monitoring w miejscu pracy po zmianach Kodeksu Pracy

Data szkolenia
15-10-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.10 wynosi 350 PLN
Po 01.10 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Sekretarze, dyrektorzy wydziałów organizacyjnych, pracownicy zajmujący się tematyką wynagrodzeń pracowniczych w szerokim ujęciu, w szczególności pracownicy działów kadr oraz księgowości, pracownicy działów prawnoorganizacyjnych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Korzyści: Celem szkolenia jest:

1. Poznanie zasad prawidłowego konstruowania zapisów w aktach wewnątrzzakładowych dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych.

2. Uzyskanie wiedzy w zakresie działań, jakie należy podjąć w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia płacowego samorządowców.

3. Możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakładzie pracy w zakresie naliczania pensji.

4. Poznanie obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy samorządowym w związku z wejściem w życie regulacji dotyczącej monitorowania pracowników.

5. Poznanie zasad modyfikacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie powołania i wyboru.

6. Możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.

Prowadzący: Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia :

I. Modyfikacja zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

1. Wprowadzenie do zasad wynagradzania.

2. Problematyka zmiany wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania – praktyczne problemy.

3. Nowe stanowiska pracy w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 19.05.2018 r.

4. Modyfikacja sposobu naliczania stażu pracy do dodatku stażowego przy dodatkowym zatrudnieniu w jednostce samorządowej.

5. Nagroda jubileuszowa – zasady naliczania, termin wypłaty, właściwy zapis w świadectwie pracy w przypadku wypłacenia nagrody jubileuszowej pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 12 miesięcy do emerytury/renty.

6. Dostosowanie zakładowego regulaminu wynagradzania do przepisów płacowych obowiązujących od 19 maja 2018 r.

7. Konieczność modyfikacji umowy o pracę niektórym pracownikom.

8. Modyfikacja zasad wypłacania wynagrodzenia prowizyjnego.

9. Nabycie prawa do wynagrodzenia a jego udokumentowanie.

10. Omówienie przepisów przejściowych.

11. Przeniesienie niektórych stanowisk ze stanowisk pomocniczych i obsługi do stanowisk urzędniczych oraz związane z tym konsekwencje.

12. Wyższe kategorie zaszeregowania dla niektórych stanowisk pracy.

13. Prawidłowe zapisy aktów wewnątrzzakładowych – praktyczne wskazówki, błędy pracodawców stwierdzane w trakcie kontroli.

14. Naliczanie dodatków wynikających z aktów wewnątrzzakładowych: stażowego, funkcyjnego, dodatków fakultatywnych oraz nagrody jubileuszowej - uwzględnianie okresów zaliczanych.

15. Prawidłowe dokumentowanie przez pracownika okresów zatrudnienia, w tym okresów niezakończonych.

16. Postępowanie pracodawcy samorządowego w sytuacji dostarczenia przez pracownika w trakcie zatrudnienia dodatkowych dokumentów potwierdzających okresy wliczane do dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej.

17. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia.

18. Indywidualne konsultacje z trenerem.

II. Monitoring w miejscu pracy.

1. Cele, których realizacja uzasadnia legalne monitorowanie miejsca pracy.

2. Miejsca, które nie mogą być objęte monitoringiem wizyjnym.

3. Zasady obligatoryjnego uregulowania monitoringu w aktach wewnątrzzakładowych.

4. Okres przechowywania nagrania obrazu w zakładzie pacy.

5. Granica pomiędzy bezpieczeństwem pracowników i ochroną mienia a kontrolą pracowników w kontekście dopuszczalności monitoringu.

6. Obowiązki pracodawcy, który wprowadził monitoring przed wejściem w życie nowych przepisów.

7. Obowiązek przekazania dodatkowej informacji w zakresie monitorowania miejsca pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

8. Oznaczenie pomieszczeń i terenu monitorowanego w zakładzie pracy.

9. Monitoring poczty elektronicznej a kontrola pracowników.

10. Zasady wprowadzenia aplikacji monitorujących działania pracowników na służbowych komputerach.

III. Dyskusja.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl