Image layer

Image layer

Image layer

Zasady przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – podstawy prawne – zakres i obowiązki gmin

Data szkolenia
13-11-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10 wynosi 350 PLN
Po 30.10 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy spółek gminnych odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację sieci, pracownicy organów JST zajmujący się tematyką przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, planowaniem przestrzennym, radni gmin, sekretarze, członkowie rad nadzorczych spółek zajmujących się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i inne osoby związane z gospodarką nieruchomościami.

Korzyści: Wskazanie podstaw prawnych regulujących przyłączanie do sieci wodno - kanalizacyjnej nieruchomości, zbiegu przepisów różnych ustaw, kosztów budowy i utrzymania sieci, opłat przyłączeniowych, obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości oraz orzecznictwa sądowego z uwzględnieniem zagadnienia służebności przesyłu i odszkodowań wypłacanych przez JST za zajęcie części nieruchomości.

Prowadzący: Prawnik i trener, specjalista z ponad 20 letnim doświadczenie w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii.  Prowadzący szkolenia dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Stowarzyszeń Zarządców, Pośredników, Rzeczoznawców, Spółdzielni Mieszkaniowych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz innych podmiotów prowadzących działalność edukacyjną i szkoleniową w zakresie całości zagadnień prawnych i faktycznych związanych z nieruchomościami.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70%
ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia :

1. Podstawy prawne budowy, utrzymania i podłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej obiektów budowlanych – Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU 2016r., poz. 250 ze zm.), ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. DzU z 2015 r. ze zm.), ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity DzU z 27 stycznia 2015 r., poz. 139 ze zm.).

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wymienionych aktów prawnych – prawa i obowiązki gmin związane z budową, utrzymaniem i eksploatacją sieci wodno - kanalizacyjnej.

3. Szczegółowe zasady budowy urządzeń wodno -kanalizacyjnych i opłat związanych z podłączaniem do sieci – uchwały rad gmin – orzecznictwo sądowe.

4. Obowiązki właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości związane z gospodarką wodą i ściekami.

5. Kary administracyjne nakładane na właścicieli i użytkowników nieruchomości za naruszenie obowiązujących przepisów prawa i ich egzekucja.

6. Praktyczne zagadnienia związane z gospodarką wodno -kanalizacyjną – zagadnienie służebności przesyłu i zajęcia nieruchomości na czas wykonania i remontów sieci.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl