Image layer

Image layer

Image layer

Jak skutecznie pozyskiwać środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2019 rok

Data szkolenia
13-11-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10 wynosi 350 PLN
Po 30.10 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Dla osób pragnących pozyskać dofinansowanie przeznaczone na działalność kulturalną ze środków Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentujących takie podmioty jak:

  - samorządowe instytucje kultury;

  - organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;

podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego

Korzyści: Nabycie wiedzy na temat zasad przygotowywania wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowią największe źródło finansowania działalności kulturalnej w Polsce. Co roku wzrasta liczba podmiotów ubiegających się o uzyskanie dofinansowania. Skutkuje to rosnącą konkurencją w pozyskaniu tych środków. Wymaga to ze strony projektodawców przygotowania coraz lepszych, bardziej konkurencyjnych projektów, wpisujących się w możliwie największym stopniu w oczekiwania Ministerstwa.

W 2019 roku, w związku ze zmianą polityki państwa w zakresie kultury zmieniają się warunki uzyskiwania dofinansowania. W szczególności będą one polegały na modyfikacji tematyki części Programów, typów dopuszczonych działań oraz kryteriów oceny wniosków.

Uczestniczące osoby w trakcie szkolenia nabędą podstawową wiedzę wystarczającą do samodzielnego przygotowania projektu, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2019 rok. Pozwoli ona na przygotowanie wniosku wpisującego się w cele i kryteria oceny wybranego Programu, załączników zgodnych z obowiązującymi wytycznymi oraz dokonanie modyfikacji we wnioskach składanych w poprzednich edycjach Programów.

Ważnym elementem szkolenia będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem, pozwalająca na przedyskutowanie wybranych problemów i wątpliwości związanych z opracowaniem projektów i wniosków.

W trakcie szkolenia uczestniczące osoby uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

- jakie typy projektów mogą otrzymać dofinansowanie w 2019 roku?

- jakie są oczekiwania i preferencje MKiDN odnośnie tematyki wniosków w 2019 roku?

- w jaki sposób spełnić kryteria oceny w konkursie na 2019 rok?

- w jaki sposób można wnieść wkład własny?

- jakie koszty mogą podlegać współfinansowaniu i na jakich zasadach?

- jak przygotować wniosek o dofinansowanie na 2019 rok?

- jakie kwestie należy uwzględnić w trakcie opracowania wniosku na 2019 rok, by nie mieć trudności z jego rozliczeniem?

Prowadzący: Specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Współpracował m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Filharmonią Narodową, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloma działającymi lokalnie instytucjami kultury. Był autorem i koordynatorem wielu projektów infrastrukturalnych i tzw. miękkich dotyczących rozwoju społecznego. Od wielu lat odpowiada za ocenę wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie mazowieckim.  Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

PROGRAM:

1. Zmiany w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku:

  - tematyka i cele Programów,

  - typy finansowanych działań,

  - najważniejsze zasady finansowania i realizacji dofinansowanych projektów.

2. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku:

  - podstawy prawne,

  - cele Programów,

  - finansowane typy projektów.

3. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku:

  - kryteria oceny wniosków.

4. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku:

  - wnioskodawcy,

  - kwalifikowalność kosztów i zasady finansowania,

  - procedura składania i oceny wniosków.

5. Opracowanie wniosku:

  - formularz wniosku,

  - prezentacja informacji o projekcie we wniosku,

  - najczęstsze błędy,

  - wskazówki praktyczne.

6. Opracowanie budżetu:

  - kwalifikowanie kosztów,

  - sposób prezentowania i kalkulacji danych,

  - opracowanie montażu finansowego,

  - najczęstsze błędy.

7. Wymagalne załączniki:

  - zakres i sposób przygotowania załączników dla poszczególnych typów projektów,

  - preliminarz kosztów realizacji zadania,

  - sposób przygotowania i podpisania załączników,

  - najczęstsze błędy.

8. Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie i zakończenie sesji. Konsultacje indywidualne

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl