Image layer

Image layer

Image layer

Nadzór i kontrola w żłobkach, klubach dziecięcych i innych form opieki nad dziećmi do lat 3 po wejściu w życie ustawy Prawo przedsiębiorców

Data szkolenia
18-01-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.01.2019 wynosi 350 PLN
Po 04.01.2019 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci:

Osoby prowadzące lub zarządzające żłobkami i klubami dziecięcymi, dyrektorzy, właściciele, osoby prawne prowadzące tego typu działalność gospodarczą; pracownicy samorządowi odpowiedzialni w gminach za zadania związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją opieki nad dziećmi do lat 3, wdrażanie „ustawy żłobkowej”, w tym za wpisy do rejestru, prowadzenie nadzoru, kontroli, udzielanie i rozliczanie dotacji.

Cele:

Zapoznanie uczestników z aspektami prowadzenia form opieki nad dziećmi do lat 3 w kontekście wymogów lokalowych, organizacyjnych, sanitarnych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kadrowych i administracyjnych. Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia nad tymi jednostkami przez szereg instytucji zewnętrznych nadzoru i kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. 2018 poz. 646).

Korzyści:

Szkolenie stanowi wsparcie w procesie doskonalenia i rozwoju kompetencji, a jego formuła ma na celu zapoznanie uczestników z formalno-prawnymi aspektami prowadzenia nadzoru i kontroli form opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646). Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia nadzoru z perspektywy urzędnika samorządowego.

Prowadzący: 

Prawnik, wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dot. prawa, w tym prawa oświatowego i finansowego. Doświadczony trener i edukator, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych, w zakresie finansów publicznych, w tym finansów oświatowych, autor wielu opracowań i publikacji, w tym między innymi autor zmian w karcie nauczyciela oraz autor książki dot. centrów usług wspólnych w JST.

Czas trwania: 09:30 – 14:30

Cena: 

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji
20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.


Program szkolenia:

 1. Uwarunkowania formalno-prawne  regulujące zagadnienia opieki nad dziećmi do lat 3
 2. Formy  organizacyjne opieki nad dziećmi do lat 3: żłobek; klub dziecięcy; dzienny opiekun, niania:
  1. Wymagania w zakresie lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy w zakresie spełniania warunków lokalowo-sanitarnych i warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  2. Wymagania w zakresie kadrowym- wymogi kwalifikacyjne zatrudniania  opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych, dyrektorów żłobków i osób kierujących pracą klubów dziecięcych. Wymóg zatrudniania w żłobku pielęgniarki oraz świadczenie pracy przez wolontariuszy.
 1. Formy świadczenia pracy przez właścicieli żłobków, przez dyrektorów, osoby kierujących pracą klubów dziecięcych.
 2. Wymóg zatrudniania w żłobku pielęgniarki oraz świadczenie pracy przez wolontariuszy.
 3. Nadzór a kontrola – podobieństwa i różnice.
 4. Obowiązki gminy w zakresie sprawowania nadzoru na żłobkami i klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
 5. Nadzór Gminy  nad danymi udostępnianymi w systemie Empatia. Dane wprowadzane i modyfikowane przez gminę a dane modyfikowane przez podmiot prowadzący.
 6. Procedura i tryb dokonywania kontroli działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców.
 7. Ustawa Prawo przedsiębiorców a prowadzenie kontroli w formach opieki na dziećmi w wieku do lat 3.
 8. Kontrole a analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Wyjątki od zasady.
 9. Procedura i tryb dokonywania kontroli działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców.
 10. Obowiązek Gminy - Schemat  procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Czas trwania i miejsce prowadzenia kontroli w żłobku lub klubie dziecięcym.
 12. Możliwość przerwania,  przedłużenia kontroli, przeprowadzenie ponownej kontroli.
 13. Książka kontroli
 14. Protokół kontroli.
 15. Sprzeciw, zażalenie, skarga przedsiębiorcy.
 16. Dyskusja -zakończenie szkolenia.

.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl