Image layer

Image layer

Image layer

Zamówienia publiczne na początku roku 2019.

Data szkolenia
14-01-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.01.2019 wynosi 350 PLN
Po 01.01.2019 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za proces planowania zamówień publicznych oraz agregowania zamówień i zarządzania pod kątem sprawozdawczości, pracowników zaangażowanych w udzielanie zamówień, kierowników koordynujących procesy udzielania zamówień.

Cele i korzyści:

Przedstawienie praktycznych aspektów i wskazówek dotyczących efektywnego planowania zamówienia publicznych oraz przygotowania się do opracowania i sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych. Omówienie wytycznych dotyczących sporządzania sprawozdań, jak również metod skutecznego zarządzania zamówieniami publicznymi poprzez plan zamówień. Podsumowanie zmian wprowadzonych do Prawa zamówień publicznych w roku 2018 oraz omówienie zmian planowanych.

Prowadzący: 

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej.
Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną.

Czas trwania: 9:30-14:30

Cena: 

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.


Program szkolenia:

 

 1. Efektywne planowanie zamówień publicznych:
  1. Planowanie zamówień publicznych w ujęciu horyzontalnym:

a. Plan postępowań, czy plan zamówień publicznych:

 • cel zewnętrzny i wewnątrzorganizacyjny sporządzania oraz publikowania planu postępowań,
 • jakie zamówienia muszą znaleźć się w planie postępowań - czy i jak ujmować zamówienia poniżej 30 tys. €.
 • obligatoryjny zakres planu postępowań,
 • termin sporządzenia oraz miejsce publikacji,
 • optymalne agregowanie zamówień – według wartości, rodzaju, czy przedmiotu zamówienia,
 • zarządzanie planem zamówień publicznych – czy pierwotne zapisy planu obligują do określonego działania,
 • orientacyjna czy szacunkowa wartość zamówienia – porównanie pojęć.
 1. Wstępne ogłoszenie informacyjne:
 • korzyści wynikające z decyzji o opublikowaniu wstępnego ogłoszenia informacyjnego,
 • termin sporządzenia oraz miejsce publikacji,
 • wstępne ogłoszenie informacyjne a plan postępowań.
 1. Planowanie zamówień publicznych a planowanie budżetowe.
 1. Planowanie w kontekście postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego:
 • agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego,
 • definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
 • tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
 • tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli,
 • tożsamość czasowa jako perspektywa czasowa planowanych zamówień w kontekście roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
 • tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,
 • zamówienia „mieszane” – wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań na których przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp,
 • zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy, warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP, uzasadnienie braku podziału zamówienia,
 • uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli,
 • postępowanie z możliwością składania ofert częściowych,
 • podział zamówienia w trybie art. 6a Pzp,
 • agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji,
 • prawo opcji,
 • zamówienia uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
 1. Szacowanie wartości zamówienia:
 • metody obliczania wartości zamówienia,
 • źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
 • szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
 • szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
 1. Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania.

II. Przygotowanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych:

1) Jak ustalić termin udzielenia zamówienia.

2) Usługi społeczne.

3) Zamówienia publiczne w których uwzględniono aspekty społeczne.

4) Zamówienia wieloletnie – rok w którym zamówienia powinny być wykazane.

5) Jak ujmować zamówienia nieprzewidziane?

6) Zmiana wartości umowy a dane w sprawozdaniu.

7) Sprawozdawczość w zakresie zamówień wyłączonych z Pzp, w tym poniżej 30 tys.€.

8) Jak korygować złożone sprawozdanie z udzielonych zamówień.

III. Zmiany w zamówieniach publicznych:

1) Ustawa dostosowująca przepisy krajowe do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych:

 • zakres zmian wprowadzanych do Prawa zamówień publicznych,
 • urealnienie możliwości potwierdzenia wykonania obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę,
 • zasady związane z ochroną danych osobowych w zamówieniach publicznych.

2) Ustawa o jawności życia publicznego – wpływ na system zamówień publicznych:

 • kodeks etyczny i procedury antykorupcyjne wykonawcy – wpływ na możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne,
 • ujawnianie majątku osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • jawność umów zawieranych przez jednostkę sektora finansów publicznych,
 • obowiązki związane z upublicznianiem czynności związanych z zamówieniami publicznymi – szczególna funkcja Biuletynu Informacji Publicznej,

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl