Image layer

Image layer

Image layer

Zmiana, przeniesienie, rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela z uwzględnieniem zmian przepisów prawa

Data szkolenia
19-03-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.03 wynosi 360 PLN
Po 05.03 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci:

Pracownicy organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz specjaliści ds. osobowych i księgowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

Cel i korzyści:

Nabycie wiedzy z zakresu wybranych przepisów prawnych zawartych w Karcie Nauczyciela oraz nabycie umiejętności ich interpretowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy mających wpływ na stosunek pracy nauczyciela. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy - rozwiązywanie kazusów, podsumowanie w formie wykładów ilustrowanych prezentacją multimedialną.

Prowadzący:

Edukator kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą (certyfikat Ministra Edukacji), członek zarządu Oddziału Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert z listy MEN. W latach 1990-1999 Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr w KO. Od 1991 r. prowadzi szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej i pracowników organów prowadzących szkoły, autorka licznych artykułów m.in. z zakresu prawa oświatowego.

Czas trwania: 9:30-14:30

Cena: 

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70%
ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia :

 1.  Zmiana stosunku pracy
 • Jak zmienić stosunek pracy nauczyciela kontraktowego, a jak mianowanego?
 • Jak przenieść nauczyciela na inne stanowisko?
 • Jak przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły?
 • Jak przenieść nauczyciela do innej szkoły bez jego zgody?
 1. Sposoby rozwiązywania stosunku pracy
 • W jakim trybie rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem na jego wniosek?
 • W jakim trybie rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem odchodzącym na emeryturę?
 • W jakim trybie rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w związku z jego niezdolnością do pracy?
 • W jakim trybie rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w przypadku negatywnej oceny pracy?
 • W jakim trybie rozwiązać stosunek pracy z katechetą w przypadku cofnięcia misji kanonicznej?
 • W jakim trybie rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w przypadku nie zgłoszenia się na badania lekarskie?
 1. Stosunek pracy nauczyciela, a reorganizacja lub likwidacja jednostki oświatowej
 • Kiedy następuje całkowita likwidacja jednostki oświatowej?
 • Jakie zmiany organizacyjne mogą spowodować zmiany w stosunku pracy nauczyciela?
 • W jakim przypadku następuje rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela?
 • Jakich czynności w zakresie stosunku pracy należy dokonać przed zamiarem rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w związku z reorganizacją lub likwidacją jednostki oświatowej?
 • Jakie procedury obowiązują pracodawcę w przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem?
 • Jakimi kryteriami typowania pracownika do zwolnienia z pracy, powinien kierować się pracodawca?
 • Kto korzysta z ochrony przed zwolnieniem lub zmianą stosunku pracy?
 • Jaki harmonogram czynności powinien przyjąć pracodawca, w związku z dokonywanymi zwolnieniami z pracy?
 • Jakie zasady powinien zachować pracodawca w czasie przeprowadzanej rozmowy ze zwalnianym pracownikiem?
 • W jakim przypadku nauczyciel może zostać przeniesiony w stan nieczynny?
 •  Jakie uprawnienia ma nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym?
 • W jakim przypadku można przerwać nauczycielowi stan nieczynny?
 • Kiedy nastąpi wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym?
 • Jakie uprawnienia przysługują nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy lub wygasł po okresie stanu nieczynnego?
 1. Wygaśniecie stosunku pracy nauczyciela
 • W jakich przypadkach następuje wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela?
 • W jakim trybie następuje wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela?
 • Jakie uprawnienia i jaka dokumentacja kończy stosunek pracy nauczyciela po wygaśnięciu stosunku pracy.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl