Image layer

Image layer

Image layer

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – praktyczne stosowanie aspektów i klauzul społecznych

Data szkolenia
12-02-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.01.2019 wynosi 350 PLN
Po 29.01.2019 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli zarówno jednostek administracji rządowej, dla których zgodnie z wytycznymi KPRM stosowanie aspektów społecznych jest obligatoryjne, jak również dla jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których zamówienia społecznie odpowiedzialne są istotnym elementem zarządzania oraz zlecania zadań publicznych. Udział w szkoleniu polecamy w szczególności osobom podejmującym decyzje o zakresie zamówienia publicznego, w tym o stosowaniu klauzul społecznych, pracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie postępowania, członkom komisji przetargowych i pracownikom zaangażowanym w ocenę ofert.

Cel i korzyści:

 • upowszechnianie stosowania aspektów społecznych przy realizacji zadań publicznych oraz definiowanie korzyści z tym związanych,
 • nabycie umiejętności praktycznego i efektywnego wykorzystania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych;
 • przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących zasad stosowania klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Prowadzący:

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL).

Czas trwania: 9:30-14:30

Cena: 

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70%
ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia :

 1. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne:
 • aspekty społeczne w polskim i unijnym prawie zamówień publicznych,
 • aspekty społeczne związane z zatrudnieniem,
 • aspekty społeczne jako wsparcie polityki społecznego włączenia,
 • aspekty społeczne dotyczące zasad uczciwego i etycznego handlu,
 • aspekty społeczne w kontekście wspierania sektora MŚP,
 • cel i korzyści ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych,
 • klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji.
 1. Praktyczne zastosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych:
 1. Mam pomysł na zakupy – faza planowania i oceny potrzeb zakupowych zamawiającego.
 2. Określanie warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem aspektów i klauzul społecznych:
 • czym są warunki udziału w postępowaniu,
 • klauzula „zastrzeżona” jako warunek udziału w postępowaniu,
 • proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu a dostęp do zamówień sektora MŚP.
 1. Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia:
 • fakultatywna klauzula społeczna umożliwiająca zobowiązanie wykonawcy do zatrudnienia osób defaworyzowanych do realizacji zamówienia publicznego,
 • obligatoryjna klauzula zobowiązująca wykonawcę do zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących określone czynności w zamówieniu publicznym (art. 29 ust. 3a),
 • mechanizmy kontroli umożliwiające potwierdzenie faktycznego zatrudnienia przez wykonawcę,
 • wymagania stawiane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, w tym w szczególności dla osób niepełnosprawnych,
 • przykładowe zapisy SIWZ.
 1. Aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert:
 • przykładowe społeczne kryteria pozacenowe.
 1. Ocena ofert z uwzględnieniem aspektów społecznych:
 • przesłanki wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty o charakterze społecznym,
 • konsekwencje niespełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. klauzuli „zastrzeżonej”,
 • społeczne aspekty badania rażąco niskiej ceny,
 • ocena ofert w zakresie spełnienia wymagań określonych w kryteriach oceny ofert – zasady klasyfikacji ofert oraz skutki dla zamawiającego i wykonawcy.
 1. Obowiązki sprawozdawcze z udzielonych zamówień publicznych uwzględniających aspekty społeczne.
 2. Aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
 3. Aspekty społeczne w zamówieniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 1. Piłka po stronie wykonawcy - realizacja zamówień publicznych społecznie odpowiedzialnych:
 1. Umowa ws zamówienia publicznego – o jakich zapisach musi pamiętać zamawiający, aby zapewnić faktyczne wykorzystanie aspektów społecznych przez wykonawcę.
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę warunków z zakresu aspektów społecznych.
 3. Skutki niewypełnienia przez wykonawcę obowiązków w zakresie w jakim zobowiązał się stosować aspekty społeczne w realizowanym zamówieniu publicznym – uprawnienia zamawiającego w zakresie sankcjonowania niewłaściwej realizacji zamówienia publicznego.
 1. Na marginesie zamówień publicznych – stosowanie aspektów społecznych przez pryzmat organizacji procesu udzielania zamówień:
 1. Od czego zacząć stosowanie aspektów społecznych:
 • określenie celu stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,
 • zdefiniowanie korzyści stosowania aspektów społecznych,
 • komunikacja celu i korzyści – kształtowanie świadomości wszystkich uczestników procesu udzielania zamówień publicznych,
 1. Dążymy do celu – czyli jak pokonywać bariery w stosowaniu aspektów społecznych:
 • co nam może przeszkadzać – jakie bariery możemy napotkać w stosowaniu aspektów społecznych,
 • mechanizmy wewnętrzne wpływające na stosowanie aspektów społecznych – wykorzystanie narzędzi kontroli zarządczej,
 • koncepcja stosowania aspektów społecznych w ujęciu merytorycznym i organizacyjnym,
 • wewnętrzne procedury uwzględniające wspieranie aspektów społecznych przy realizacji zadań publicznych.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl