Image layer

Image layer

Image layer

Fora

Zasadą Fundacji jest działanie w partnerstwie oraz dążenie do utrzymywania stałych więzi ze współpracującymi osobami, organizacjami i instytucjami. W tym celu wypracowana została specyficzna forma działania jaką są fora branżowe. Zrzeszają one przede wszystkim przedstawicieli władz lokalnych oraz pracowników sektora publicznego i są platformą wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów oraz doskonalenia warsztatu pracy. Pozwalają pozyskiwać najbardziej aktualne informacje związane z wykonywaniem obowiązków oraz zabierać głos w ważnych debatach publicznych.

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W FORUM:

  • działalność opiniotwórcza w zakresie spraw problematycznych i aktów prawnych obowiązujących w samorządzie,

  • członkowie Forum określają kluczowe tematy spotkań i szkoleń,

  • wymiana doświadczeń i integracja, wzajemne wspieranie się członków Forum,

  • uczestnictwo w organizowanych spotkaniach finansowane jest ze składki (w spotkaniach dwudniowych dokonywana jest tylko minimalna dopłata za nocleg),

  • 20% zniżki dla pracowników instytucji zrzeszonych w Forach na szkolenia otwarte organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL,

  • zajmowane przez Fora stanowiska oraz opinie wysyłane są do ważnych instytucji, a udzielane przez nie odpowiedzi i interpretacje są przesyłane bezpośrednio do członków,

  • materiały szkoleniowe wysyłane w wersji elektronicznej do członków wszystkich Forum (nawet jeśli członek nie uczestniczy w spotkaniu).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Forów w województwie kujawsko-pomorskim!

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl