• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jako Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, od 30 lat tworzymy profesjonalną przestrzeń do badania i rozwijania idei samorządności. Dążąc do wzmacniania naszych krajowych jednostek samorządu terytorialnego i mając na uwadze, jak cenne są inspiracje i dobre praktyki z zewnątrz, zdecydowaliśmy się poszerzyć zakres naszej działalności eksperckiej o opracowania z zakresu samorządności w Europie i na świecie. W ramach zaplanowanego cyklu SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE co miesiąc będziemy publikować nowy artykuł, poświęcony kwestiom ustrojowym w wybranych krajach bądź studiom porównawczym kilku krajów. Naszą ambicją jest przybliżenie polskim samorządowcom i ekspertom działającym w różnych obszarach problematyki samorządowej zróżnicowanych ram funkcjonowania samorządności terytorialnej w ujęciu europejskim i globalnym.

Proponowany cykl będzie systematycznie uzupełniany o kolejne opracowania polskich i zagranicznych autorów. Niektóre opracowania będą również dostępne w języku angielskim. Nasi autorzy będą dzielić się swoją wiedzą i pasją naukowo-badawczą, wprowadzając Czytelników w rozważania na temat struktur, regulacji prawnych i praktyki działania jednostek samorządu terytorialnego wybranych państw. Chcemy skupić szczególną uwagę na problemach i aspektach ważnych z punktu widzenia wyzwań, przed którymi stają aktualnie polscy samorządowcy. Będą to zatem zarówno tematyka wzajemnych relacji między organami stanowiącymi i wykonawczymi samorządu terytorialnego w kontekście ich zadań i kompetencji, jak też rola i zadania samorządów w ich relacji do władz krajowych.