Image layer

Image layer

Image layer

Forum Skarbników

FORUM SKARBNIKÓW  WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
 9 CZERWCA 2020r.

 

Szanowni Państwo!

ZAPRASZAMY NA :
FORUM SKARBNIKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 r. w godzinach 10:00-15:00 w  formule ONLINE

 

Temat spotkania:

SZKOLENIE ONLINE: EWIDENCJA KSIĘGOWA ORAZ ZASADY WYKAZYWANIA W SPRAWOZDAWCZOŚCI ROZRACHUNKÓW Z TYTUŁU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG VAT

 

W programie szkolenia:

 1. Podstawy prawne.
 2. Możliwe funkcje JST w procesie centralizacji:
  1. informacyjna (tzw. informacja podatkowa);
  2. ewidencyjna;
  3. kontrolna.
 3. Modele rozwiązań centralizacyjnych pomiędzy jednostkami budżetowymi a JST i ich konsekwencje:
  1. przekazywanie jednostkowych rejestrów sprzedaży i zakupu;
  2. przekazywanie jednostkowych deklaracji VAT-7 ;
  3. przekazywanie jednostkowych rejestrów sprzedaży i zakupu wraz z  jednostkową deklaracją VAT-7;
  4. przekazywanie jednolitych plików kontrolnych JPK.
 4. Warianty organizacji rachunkowości z tytułu rozliczeń centralizacyjnych z jednostkami:
  1. w księgach organu;
  2. w księgach urzędu.
 5. Omówienie możliwych wariantów ewidencji księgowej z tytułu rozrachunków VAT JST z jednostkami budżetowymi i Urzędem Skarbowym.
 6. Omówienie ewidencji księgowej związanej ze split paymentem.
 7. Niezbędna dokumentacja do procesu centralizacji:
 8. procedury podatkowe (zakres merytoryczny  m.in. ujednolicenie stawek dla jednostek realizujących identyczne czynności opodatkowane, ujednolicenie zasad fakturowania, zawierania umów, ujednolicenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, określenie zasad dotyczących wskaźnika i pre-współczynnika itp.);
  1. harmonogram przekazywania dokumentów;
  2. (rejestrów, deklaracji jednostkowych, korekt itp.);
  3. harmonogram przekazywania środków pieniężnych w tym środków wygenerowanych tzw. split paymentem;
  4. określenie procedur „wyjątkowych”  (generujących zaległości podatkowe).
 9. Przepływy finansowe pomiędzy jednostkami budżetowymi a JST związane z rozliczeniami z tytułu VAT:
  1. transfer kwot VATu należnego;
  2. transfer kwot „per salda” VATu należnego i naliczonego;
  3. transfery na przełomie roku (31.12);
  4. transfery środków zgromadzonych w ramach split paymentu.
 10. Omówienie sposobu prezentacji rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług VATu przez JST i jej jednostki organizacyjne:
  1. w sprawozdawczości budżetowej;
  2. w sprawozdawczości z operacji finansowych;
  3. w sprawozdawczości finansowej

Prowadząca: Dyrektor Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Szczecin,  specjalista i praktyk z zakresu finansów publicznych: rachunkowości, sprawozdawczości, audytu, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Koszt udziału:

 • zrzeszeni w Forum – w ramach składki,
 • niezrzeszeni w Forum – 250,00 zł netto/ osobę,

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszenia do 3 czerwca 2020 r. na adres e-mail: forum@bydgoszcz-frdl.pl.

Zapraszamy do wstąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników. Aby poznać warunki uczestnictwa, zapraszamy do kontaktu:  robert.zarkowski@frdl.org.pl

 

 

karta zgłoszenia       regulamin   

 

FORUM SKARBNIKÓW  WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
relacja ze spotkania 

 

3 marca br. w Toruniu odbyło się spotkanie Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Na pierwszym spotkaniu w tym roku zostały omówione kwestie związane z  postępowaniem egzekucyjne w administracji w świetle najnowszych zmian do ustawy. Prelegentem spotkania była Pani Agnieszka Mączyńska.

W trakcie spotkania uczestnicy Forum otrzymali zaproszenie na III Krajowy Kongres Forów Skarbników, który odbędzie się 14-15 maja br.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za aktywne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne spotkania!

 

   

                                                               

Głównym celem działania Forum jest doskonalenie sprawności działania instytucji Skarbnika,
a także prezentowanie opinii członków w sprawach dotyczących finansów samorządu terytorialnego.

 

Członkostwo w Forum pozwala poszerzyć fachową wiedzę oraz przedyskutować nurtujące i trudne do rozwiązania problemy w gronie praktyków.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane raz lub dwa razy w kwartale spotkania, w których jako moderatorzy i konsultanci uczestniczą specjaliści z zakresu finansów publicznych i zarządzania. Na Forum systematycznie zapraszani są m.in. przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.


Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

Małgorzata Ostrowska - Skarbnik Gminy Kruszwica - Przewodnicząca Forum

Tomasz Angielczyk - Skarbnik Gminy Nakło nad Notecią - Członek Zarządu Forum

Irena Białowicz - Skarbnik Gminy Bobrowo - Członek Zarządu Forum


Warunkiem wstąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie do Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL oryginału deklaracji i umowy członkowskiej.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Forum!


Wykaz spotkań w roku 2016:

1. Centralizacja rozliczeń VAT w JST oraz Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.

2. Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych; Uprawnienia kontrolne RIO i Najwyższej IK

3. Nowe obowiązki dla JST w zakresie podatku VAT po wprowadzeniu JPK

4. Skuteczne przeprowadzenie procesu centralizacji VAT w samorządzie

5. Zasady udzielania i rozliczania dotacji oświatowych obowiązujące do końca 2016r. i nowe - od 1 stycznia 2017r.

Wykaz spotkań w roku 2017:

1. Zasady sporządzania tzw. pierwszej deklaracji "cząstkowej" dla celów VAT przez jednostki budżetowej

2. Zasady sporządzania tzw. deklaracji „cząstkowej” dla celów rozliczeń VAT w gminach i powiatach oraz ich jednostkach budżetowych

3. Nowelizacja klasyfikacji budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego

4. VAT po centralizacji  - ewidencja księgowa VAT, zasady wyliczania prewskaźnika i wskaźnika VAT w JST, Jednostkach Budżetowych  i Samorządowych Zakładach Budżetowych - z ujęciem aktualnego orzecznictwa sądowego

Wykaz spotkań w roku 2018:

1. Zmiany w funkcjonowaniu rachunkowości po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP

2. VAT po centralizacji  w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

3. Zmiana polityki rachunkowości w aspekcie przepływu podatku vat – split payment – zmiana obowiązująca od 01.07.2018 r. , Zmiany w zasadach planowania na rok 2019 i  finansowego funkcjonowania jst po wydaniu nowych przepisów prawa w tym zakresie m.in. ustawy o finansach publicznych

Wykaz spotkań w roku 2019:

1. Sprawozdanie finansowe jednostki sektora finansów publicznych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów 

2. Podatek VAT w jednostkach samorządowych w 2019 r. – zagadnienia problemowe i zapowiedź kolejnych zmian przepisów/Zasady ewidencji księgowej, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika VAT, korekty VAT, split payment – w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

3. Zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2019r/ Przegląd najistotniejszych zmian w podatku VAT – m.in. MDR , mechanizm podzielonej płatności, biała lista podatników

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 i lata następne wraz z omówieniem działań w systemie BeSTi@

5. Wpływ utraty dochodów z podatku i PIT i wzrostu kosztów bieżących na zdolność kredytową i sytuację finansową JST. Sposoby na uniknięcie zapaści finansowej i na kontynuowanie inwestycji w trudniejszych warunkach. Co zrobić z długiem, jeśli wskaźnik z art. 243 ufp nie wychodzi?

Wykaz spotkań w roku 2020: 

1. Co Wierzyciel wiedzieć powinien? Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle najnowszych zmian do ustawy. Dochodzenie należności publicznoprawnych

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl