• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w zakresie sprzedaży szkoleń, udziału w szkoleniach w tym szkoleń online, Webinar

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, kontakt mailowy pod adresem:
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  1. przeprowadzenia oraz udziału w szkoleniach (w tym m. in. zakresie ewidencji obecności, certyfikatu ukończenia szkolenia, zakwaterowania), w tym udziału w szkoleniach online(Webinariach) organizowanych przez administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. przesyłania Państwu informacji handlowych imarketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  3. w celu wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 lit c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora: pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność tj do prowadzenia rozliczeń, księgowości, działalności marketingowej oraz udostępniającym platformę do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji wideo, webinariów, podmiotom audytującym naszą działalność, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.
 4. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych (Google) oraz infrastruktury IT, marketingowych, podmioty te mogą działać poza EOG, co może powodować przekazywanie danych poza obszar EOG. Dane będą należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy shield stosowany przez odbiorców danych.
 5. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 2 będą przechowywane przez okres:

  1. pkt 2 a) przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia, oraz przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w tym w zakresie przechowywania tych danych przez administratora na podstawie przepisów szczególnych (przez 5 lat po roku, w którym nastąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego); bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu,
  2. pkt 2 b) powyżej przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu.
  3. pkt 2 c) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.
 6. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub na adres mailowy centrum@frdl.szczecin.pl.
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: centrum@frdl.szczecin.pl
 8. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy uczestnictwa w szkoleniu, a niepodanie danych uniemożliwi realizację umowy w pkt 2b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym w pkt 2c) jest dobrowolne lecz niezbędne w celu przeprowadzenia szkolenia, a nie podanie danych uniemożliwi realizację umowy na przeprowadzenie szkolenia.
 10. W stosunku do Państwa nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki do pobrania

Klauzula dot. udziału w szkoleniach, w tym szkoleniach online
Plik: Klauzula_informacyjna_i_zgoda_na_udzial_w_szkoleniach_i_sprzedaz_szkolen_05_2020.pdf
Rozmiar pliku:
pobierz plik