Tekst jednolity/ stan na dzień 18 września 2019 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, zwana dalej “Fundacją”, ustanowiona przez Jerzego Regulskiego, Aleksandra Paszyńskiego, Waleriana Pańko, Jerzego Stępnia, Andrzeja Celińskiego, zwanych dalej “Fundatorami”, aktem notarialnym Rep. Nr A-I-11069/89, sporządzonym przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie w dniu 18 września 1989 roku, prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe i specjalizowane, szkoły wyższe i zakłady gospodarcze.

4. Fundacja używa pieczęci z napisem “Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego”.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

II. Majątek Fundacji

§ 4.

1. Majątek Fundacji stanowi kwota 1.000.000,- (słownie: jeden milion złotych)[1],  zwana funduszem założycielskim, przyznana Fundacji przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

2. Fundusz założycielski może być w kwocie 500.000,- (słownie: pięćset tysięcy złotych)[2], przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Dochodami Fundacji są w szczególności:

1) darowizny, spadki, zapisy,

2) dotacje i subwencje osób prawnych,

3) dochody ze zbiórek publicznych,

4) udziały w zyskach osób prawnych,

5) środki pochodzące z emisji obligacji,

6) wpływy z działalności statutowej, w tym z prowadzenia szkół,

7) dochody z działalności gospodarczej,

8) wpływy z działalności pożytku publicznego.

§ 5.

1. Wpływy z działalności statutowej oraz dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

2. Zysk z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczany jest w całości na działalność statutową.

§ 6.

1.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

III. Przedmiot działalności

§ 7.

Celem Fundacji jest krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji, poprzez działalność oświatową, doradczą, naukową i badawczą w tym:

1) prowadzenie badań i studiów nad formami i problemami samorządności terytorialnej,

2) upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i form jego działania,

3) wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,

4) wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach,

5) zbieranie i opracowywanie informacji o lokalnych inicjatywach samorządowych i obywatelskich,

6) działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,

7) wspieranie organizacji o celach podobnych do celu Fundacji,

8) działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych.

§ 8.

Cele określone w § 7, Fundacja realizuje poprzez:

1) skreślony

1a) skreślony

1b) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym różnych form kształcenia ustawicznego dorosłych,

1c) działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, w tym działalność w zakresie wychowania przedszkolnego,

1d) doskonalenie zawodowe nauczycieli,

2) skreślony,

3) prowadzenie działalności naukowej, w tym – organizowanie  i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz grup ekspertów,

4) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i ich organizacjami,

5) merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw samorządowych,

6) współpracę ze środkami masowego przekazu,

7) współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami,

8) współdziałanie z Sejmem, Senatem i administracją rządową,

9) wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, w tym poprzez kształcenie kadr przedsiębiorstw,

10) wydawanie książek, periodyków i innych materiałów oraz pozostała  działalność wydawnicza w zakresie zagadnień należących do celów Fundacji i sprzedaż oraz bezpłatna dystrybucja książek i periodyków oraz innych materiałów.

§ 8a.

Fundacja prowadzi swoją działalność w obszarach tematycznych, wchodzących w zakres zadań samorządu terytorialnego i w sferze zadań pożytku publicznego zgodnych z art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

1) zarządzanie w administracji publicznej,

2) prawo w obszarach będących domeną administracji publicznej,

3) finanse i podatki,

4) ekologia i ochrona środowiska,

5) planowanie i gospodarka przestrzenna,

6) prywatyzacja, reprywatyzacja, przekształcenia własnościowe,

7) sprawy obywatelskie,

8) rozbudzanie i rozwijanie postaw prospołecznych,

9) kultura, oświata i edukacja oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

10) pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym, zdrowie i opieka

zdrowotna,

11) gospodarka komunalna, usługi użyteczności publicznej, rozwój

gospodarczy i cywilizacyjny,

12) rynek pracy,

13) współpraca międzynarodowa w ramach Unii Europejskiej i poza nią,

14) działalność na rzecz integracji cudzoziemców,

15) rewitalizacja.

IV. Organy Fundacji

§ 9.

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundatorów,

2) skreślony

3) Zarząd.

A. Rada Fundatorów

§ 10.

1. Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy – Założyciele Fundacji oraz członkowie Rady Fundatorów powołani uchwałą Założycieli Fundacji w liczbie do 7 osób.

2. W razie ustąpienia lub śmierci członka Rady Fundatorów pozostali członkowie dokonują wyboru w to miejsce nowego członka Rady Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 11.

1. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundatorów.

2. Rada Fundatorów zbiera się co najmniej 3 razy do roku.

3. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 10 ust 2.

W uzasadnionych przypadkach, uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie obiegowym.

4 Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady  Fundatorów z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch innych członków Rady.

5. Członkom Rady Fundatorów przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w pracach Rady.

§ 12.

1. Do zadań Rady Fundatorów należy:

1) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej połączenia z inną fundacją i likwidacji. Zmiany w statucie nie mogą dotyczyć zmiany celów określonych w akcie założycielskim,

2) skreślony

3) przyjmowanie informacji Zarządu o działalności i rozwoju Fundacji,

4) skreślony

5) skreślony

6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

7) zatwierdzanie programów rozwoju i działania Fundacji oraz wytycznych do pracy Zarządu,

8) zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji,

9) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,

10) ustanawianie zasad dotowania i subwencjonowania ze środków Fundacji,

11) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawach udziału Fundacji w fundacjach, stowarzyszeniach, spółkach prawa handlowego, i innych przedsięwzięciach gospodarczych,

12) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej Fundacji, a w szczególności kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Fundacji,

13) uchylanie lub zawieszanie realizacji uchwał Zarządu, które uzna za szkodliwe dla rozwoju Fundacji.

2.  Uchwały Rady Fundatorów w sprawach:

1) zmiany statutu Fundacji,

2) likwidacji Fundacji i połączenia z inną fundacją,

3) skreślony

– zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 13.

1. Przewodniczący Rady Fundatorów sprawuje ogólny nadzór nad działalnością i rozwojem Fundacji.

2. Przewodniczący Rady Fundatorów reprezentuje Radę Fundatorów i może występować w jej imieniu.

3. Przewodniczący Rady Fundatorów ma prawo uczestniczenia w zebraniach organów Fundacji, prawo wglądu w dokumenty Fundacji oraz prawo do uzyskania informacji o zamierzeniach i planach przygotowywanych przez wszystkie jednostki organizacyjne Fundacji.

B. skreślony

§ 14.

skreślony

§ 15.

skreślony

§ 16.

skreślony

§ 16a.

skreślony

§ 16b.

1. Rada Fundatorów może powołać Radę Programową jako organ doradczy i opiniujący w składzie 10-20 członków powoływanych i odwoływanych spośród przedstawicieli świata nauki skupionych wokół idei demokracji lokalnej i administracji samorządowej, krajowych i regionalnych stowarzyszeń, związków i innych organizacji samorządu terytorialnego.

2. Rada Programowa wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, które ją reprezentuje pomiędzy posiedzeniami.

3. Rada Programowa zbiera się co najmniej dwa razy w roku, a w sprawach pilnych, wynikłych między posiedzeniami Rady, doraźnie na wniosek Przewodniczącego Rady Fundatorów albo Prezesa Zarządu.

4. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb obrad oraz podejmowania uchwał określa regulamin Rady Programowej uchwalony przez Radę.

5. Za udział w posiedzeniach członkom Rady Programowej przysługuje zwrot kosztów w kwotach określonych ryczałtowo przez Radę Fundatorów.

C. Zarząd

§ 17.

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do czterech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, powoływanych przez Radę Fundatorów na 3 – letnią kadencję, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6.

2. skreślony,

3. W przypadku, gdy członek Zarządu okresowo nie ma możliwości wykonywania swych funkcji, został odwołany lub zawieszony, Rada Fundatorów może wyznaczyć na jego miejsce inną osobę, w tym – oddelegować jednego ze swych członków, jako okresowo pełniącego funkcje członka Zarządu.

4. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

5. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.

6. Kadencja Zarządu upływa z dniem podjęcia przez Radę Fundatorów uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 18.

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

2. Rada Fundatorów może odwołać lub zawiesić na okres do trzech miesięcy, członka Zarządu w każdym czasie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 19.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy  nie zastrzeżone statutem dla Rady Fundatorów, a w szczególności:

1) organizowanie i nadzorowanie działalności statutowej Fundacji,

2) określanie celów i zadań dla placówek terenowych i specjalizowanych,

3) opracowywanie projektów i programów rozwoju i działania Fundacji,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

5) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,

6) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

7) podejmowanie decyzji w sprawach:

a) kierunków, form i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

b) określania sposobu wykorzystania nadwyżek finansowych i zasad lokowania wolnych środków,

c) powoływania, likwidacji i przekształcania zakładów Fundacji oraz jej placówek terenowych i specjalizowanych,

d) udziału Fundacji w spółkach prawa handlowego, fundacjach, stowarzyszeniach i innych przedsięwzięciach gospodarczych,

e) skreślony

3. Zarząd ma obowiązek przekazywania podjętych uchwał do wiadomości Przewodniczącego Rady Fundatorów oraz stałego informowania go o działalności Fundacji i o swoich zamierzeniach.

§ 20.

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub osoby, która w imieniu Prezesa prowadzi posiedzenie Zarządu (zarządza głosowanie).

2. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążania nieruchomości Fundacji konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich członków Zarządu zatwierdzona przez Radę Fundatorów.

3.  Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w trybie obiegowym.

§ 21.

Sposób wykonywania  oraz podział czynności między członkami Zarządu określa uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Fundatorów regulamin pracy Zarządu.

§ 21a.

1. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga podpisu 2 członków Zarządu lub członka Zarządu i prokurenta.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu Fundacji.

§ 21b.

1. Zarząd Fundacji wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu.

2. Pracowników Biura Zarządu zatrudnia i zwalnia Prezes Zarządu Fundacji.

3. Zawarcie umowy z głównym księgowym wymaga uchwały Zarządu Fundacji.

4. Organizację i tryb pracy Biura Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

§ 21c.

Kolegium Dyrektorów, zwane dalej Kolegium pełni funkcje doradcze dla Zarządu.

§ 21d.

Podstawowym zadaniem Kolegium jest opiniowanie przedstawionych przez Zarząd spraw.

§ 21e.

1. W skład Kolegium wchodzą: dyrektorzy placówek terenowych i specjalizowanych Fundacji, oraz kierownicy filii w miastach wojewódzkich.

1a.  Kolegium wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę na okres 2 lat.

2. W pracach Kolegium uczestniczy co najmniej jeden z członków Zarządu.

§ 21f.

1. Kolegium  opiniuje sprawy przedstawione przez Zarząd lub Przewodniczącego Kolegium.

2. Skreślony

3. Skreślony

4. Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

5. Z przebiegu obrad Kolegium sporządza się protokół, podpisywany przez Przewodniczącego i protokolanta. Protokół przekazywany jest Zarządowi.

6. Kolegium może tworzyć zespoły robocze.

7. Tryb pracy Kolegium określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

§ 21g.

Organizacyjną obsługę Kolegium zapewnia Biuro Zarządu Fundacji.

V. Działalność gospodarcza

§ 22

W zakresie nie objętym działalnością statutową Fundacja – z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 –  może

prowadzić działalność gospodarczą określoną w załączniku do niniejszego statutu.

§ 22a.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady gospodarcze.

2. Działalność gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy lub kierownicy powoływani przez Zarząd.

3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów lub kierowników zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, ustanowione przez Zarząd.

VI. Jednostki organizacyjne Fundacji

§ 23.

1. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja tworzy jednostki organizacyjne takie jak placówki terenowe, placówki specjalizowane i zakłady gospodarcze. Fundacja może być również założycielem szkoły.

2. Placówki terenowe i specjalizowane realizują cele statutowe Fundacji w ramach określonych przez wytyczne i decyzje Zarządu.

3. Terytorialny zasięg działania placówki terenowej określa Zarząd.

4. Placówki specjalizowane są jednostkami organizacyjnymi realizującymi ustalone przez Zarząd cele i zadania w ramach działalności statutowej Fundacji w skali ogólnokrajowej.

5. Zarząd może tworzyć oddziały i filie  placówek terenowych i specjalizowanych.

6. Placówki terenowe i specjalizowane w celu realizacji swych zadań współpracują z organami samorządu terytorialnego i społecznościami lokalnymi.

7. Dyrektor placówki może, w granicach udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa, zawierać porozumienia z innymi podmiotami, w sprawach dotyczących realizacji zadań placówki.

8. Na wniosek dyrektora placówki Zarząd może powołać lokalny komitet wspierający realizację jej zadań.

9. Placówką terenową i specjalizowaną kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd.

10. Dyrektor placówki terenowej jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

11. Do zadań dyrektora placówki terenowej i placówki specjalizowanej należy w szczególności:

1) aktywna realizacja misji i celów statutowych Fundacji w ramach planu działania placówki,

2) efektywne i odpowiedzialne zarządzanie placówką, jej majątkiem i pracownikami,

3) sporządzanie projektów i realizacja planów, o których mowa w ust. 13,

4) reprezentowanie Fundacji wobec władz oraz organizacji i instytucji lokalnych i regionalnych,

5) rozwijanie współpracy w ramach sieci jednostek organizacyjnych Fundacji.

12. Zarząd udziela dyrektorowi placówki pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz Fundacji.

13. Placówki terenowe i specjalizowane działają na podstawie rocznego planu finansowo- rzeczowego oraz planu działalności, zatwierdzonych przez Zarząd.  Zasady sporządzania planów, o których mowa powyżej, tryb oraz terminy przedstawiania projektów tych planów oraz ich zatwierdzania określa regulamin  ustalony przez Zarząd.

14. Gospodarka finansowa placówek terenowych, placówek specjalizowanych oraz zakładów gospodarczych podlega kontroli głównego księgowego Fundacji. Finanse placówek terenowych i placówek specjalizowanych stanowią część składową bilansu Fundacji.

§ 23a.

skreślony

§ 24

skreślony.

§ 25

skreślony.

§ 26

skreślony.

§ 27

skreślony.

§ 28

skreślony.

§ 29

skreślony.

§ 30

skreślony.

§ 31.

skreślony.

Załącznik do statutu
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego

Zgodnie z § 22 statutu przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie, określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. 55.10.10.0 – Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe;

2. 5610.19.0 – Pozostałe usługi podawania posiłków;

3. 56.29.20.0 – Usługi stołówkowe

4. (skreślony)

5. 68.20.12.0 – Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi;

6. 70.22.30.0 – Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

7. 73.11.19.0 – Pozostałe usługi reklamowe;

8. 82.30.11.0 – Usługi związane z organizacją kongresów;

9. 82.30.12.0 – Usługi związane z organizacją targów i wystaw;

[1] Kwota 1 000 000 zł z daty założenia Fundacji w dniu 18 września 1989r.
[2] Kwota 500 000 zł z daty założenia Fundacji w dniu 18 września 1989r.