Dochody JST Aktualny stan prawny i najbliższe zmiany przepisów

Miejsce
Internet
Termin
21 sierpnia 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
259 zł
Cele i korzyści
  • 31 marca 2020 r., 18 kwietnia 2020 r. i 23 maja 2020 r. weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19.
  • Ustawodawca wprowadził również nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i należności publicznoprawnych.
  • Obowiązują również nowe przepisy w odniesieniu do zobowiązań cywilnoprawnych.
  • 30 lipca 2020 r. wejdą w życie zupełnie nowe rozwiązania prawne w zakresie egzekucji podatków. Ulegną zmianie znane wierzycielom postępowania przedegzekucyjne i egzekucyjne. Zmieni się upomnienie, inaczej będziemy kierować sprawy do egzekucji.
  • Szkolenie ma na celu omówienie powyższych zmian i uporządkowanie wiedzy w tym zakresie.
zwiń
rozwiń
Program

1. Nowe rozwiązania w zakresie należności cywilnoprawnych:
1.1. Nowe zasady odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym.
1.2. Szersze kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta w odstąpieniu od dochodzenia należności cywilnoprawnych na rzecz gminy.
1.3. Nowe zasady pomocy publicznej przy stosowaniu ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych.
1.4. Zmiany w rocznej opłacie przekształceniowej i opłacie z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
2. Nowe podstawy do udzielania ulg i zwolnień podatkowych:
2.1. Zwolnienie w podatku od nieruchomości. Prawo czy obowiązek? Omówienie wzorów uchwał.
2.2. Przesunięcie terminu płatności czy odroczenie? Kiedy uchwała a kiedy decyzja?
2.3. Nowe zasady stosowania pomocy publicznej w podatkach.
2.4. Problem opłaty prolongacyjnej w okresie epidemii.
3. Procedury podatkowe w okresie COVID-19: nowe terminy postępowań; sposoby kontaktu z podatnikiem.
4. Egzekucja administracyjna w czasach epidemii: czy wysyłać upomnienia? Kiedy wystawiać tytuły wykonawcze? Czy wszystkie egzekucje będą wstrzymane na czas epidemii? Jak powinno przebiegać przymusowe dochodzenie podatków w okresie ogłoszonej epidemii? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę wystawiając w tym czasie upomnienia czy tytuły wykonawcze? Które przepisy mają status lex specialis i jak je stosować?
5. Egzekucja podatków po 30 lipca 2020 r.: Nowe regulacje dotyczące upomnień. Nowe wzory upomnień: jak wyglądają i kiedy wchodzą w życie? Co z tytułami wykonawczymi wystawionymi, a nie zrealizowanymi przed nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji? Nowe drogi przekazywania tytułów wykonawczych naczelnikowi urzędu skarbowego. Odpowiemy na pytanie jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy? Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego? Nowe uprawnienia wierzyciela do ujawniania majątku dłużnika. Co się stanie jeżeli tytuł wykonawczy nie będzie spełniał wymogów znowelizowanej ustawy? System teleinformatyczny – nowe narzędzie do wystawiania tytułów wykonawczych. Jak wójt uzyska dostęp do nowego systemu teleinformatycznego? Co należy zrobić i do kogo się zwrócić, żeby system w gminie zadziałał? Jak w praktyce będzie wyglądało tworzenie tytułów wykonawczych w nowym systemie? Jak po nowelizacji ustawy ma wyglądać dalszy tytuł wykonawczy? Nowy rodzaj tytułu wykonawczego – kolejny tytuł wykonawczy. Kiedy wójt będzie go wystawiał? Co kolejny tytuł wykonawczy ma wspólnego z hipoteką? Kiedy do wpisu hipoteki będziemy stosować dalszy tytuł wykonawczy a kiedy kolejny tytuł wykonawczy? Prawo czy obowiązek wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego przy egzekucji z majątku małżonków? Nowe zasady egzekucji administracyjnej wobec dłużników pozostających w związku małżeńskim: Jaki tytuł wykonawczy ma wystawić wójt na dłużnika pozostającego w związku małżeńskim? Na czym będzie polegało prawo sprzeciwu małżonka naszego dłużnika? Jaka będzie rola wierzyciela (wójta) po wniesieniu sprzeciwu przez małżonka dłużnika? Nowa możliwość egzekucji wobec aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego: Czyli jak i kiedy wójt będzie prowadził egzekucję wobec nowego właściciela nieruchomości, który kupił nieruchomość z wpisaną przez wójta hipoteką? Oświadczenie dłużnika o majątku lub źródłach dochodu jako warunek konieczny przy egzekucji osoby trzeciej. Kto za dłużnika może zapłacić zaległości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji? – nowe regulacje. Okoliczności nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny – nowe zapisy ustawy! Ustawowe obowiązki wierzyciela zapisane w nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Odpowiedź na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO:
Pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodami podatkowymi, publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się dochodzeniem i windykacją należności na rzecz jst).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek min. „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Adrianna Soroczyńska
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 725 302 316
centrum@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie http://frdl.szczecin.pl do 17 sierpnia 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!