Funkcjonowanie Centrów Usług Wspólnych w praktyce

Cele i korzyści
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim i  prowadzącym jest jst.
 • Zapoznanie się z procesem budowania i usprawniania funkcjonowania obsługi wspólnej w samorządzie.
 • Poznanie zasad i mechanizmów prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz zarządzania finansami przez samorządowe centra usług wspólnych.
 • Zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk.
 • Wskazanie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem wspólnej obsługi w ramach CUW.
 • Poznanie przykładów konkretnych rozwiązań na poziomie operacyjno- wykonawczym, w tym. procedur związanych z kontrolą i obiegiem dokumentacji kadrowo-płacowej w przypadku wdrożenia wspólnej obsługi, instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
 • Zapoznanie się z zasadami zarządzania finansami przez samorządowe centrum usług wspólnych.
 • Otrzymanie w postaci elektronicznej wzorów dokumentów – w tym zarządzeń, instrukcji, regulaminów, upoważnień, interpretacji prawnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Koncepcja obsługi finansowo-księgowej - rozproszona, czy skonsolidowana? Zalety i wady każdego z modeli.
 2. Rola i zadania samorządowych CUW w zakresie obsługi samorządowych jednostek organizacyjnych.
 3. Od czego zacząć budowę obsługi wspólnej w gminie, w  powiecie?
 4. Forma organizacyjno-prawna samorządowego CUW:
  • zasady ich tworzenia,
  • uchwała o wspólnej obsłudze,
  • statut,
  • zakres regulaminu organizacyjnego.
 5. Zakres porozumienia jednostki obsługującej i instytucji kultury oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w sprawie wspólnej obsługi.
 6. Czy obsługa wspólna zabiera, bądź ogranicza kompetencje kierowników jednostek?
 7. Kompetencje i odpowiedzialność kierownika samorządowego CUW oraz kierowników jednostek obsługiwanych przez centrum.
 8. Zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW.
 9. Główny księgowy w CUW. Kompetencje i odpowiedzialność głównego księgowego jednostki obsługującej (centrum) i jed­nostek obsługiwanych.
 10. Zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego.
 11. Jak poukładać procesy obsługi wspólnej?
 12. Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych wynikające z ustawy o  rachunkowości.
 13. Zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego.
 14. Zasady gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych — zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW.
 15. Obieg i kontrola dokumentów kadrowo-płacowych w  przypadku wspólnej obsługi.
 16. Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych w  przypadku wspólnej obsługi.
 17. Polityka inwentaryzacyjna w przypadku wspólnej obsługi – zakres, zadania, odpowiedzialność.
 18. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w jednostce obsługującej CUW i jednostkach obsługiwanych.
 19. Przykłady dobrych rozwiązań.
 20. Problemy i zagrożenia w realizacji zadań w oparciu o wspólną obsługę.
 21. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

przedstawiciele gmin i powiatów, skarbnicy, dyrektorzy, kierownicy i główni księgowi, pracownicy CUW -zarówno jednostek obsługi szkół i placówek, jak i innych jednostek organizacyjnych w samorządach, dyrektorzy i główni księgowi jednostek oświatowych, radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert w zakresie centrów usług wspólnych, prawa oświatowego, zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych, w zakresie finansów publicznych, w tym finansów oświatowych, autor wielu opracowań i publikacji z  obszaru funkcjonowania oświaty.

zwiń
rozwiń
Inne terminy szkoleń
Zielona Góra
FRDL Zielona Góra
Termin
22 września 2020
Czas trwania
09:30 - 14:30