Skargi na organy administracji publicznej, wnioski i petycje, jako odformalizowany środek obrony interesów obywateli

Cele i korzyści

Przedstawienie regulacji ustawy o petycjach i zasad ich stosowania oraz omówienie praktycznych aspektów realizacji przepisów o skargach i wnioskach i petycjach (kryteria rozróżnienia) oraz omówienie procedury rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Szkolenie ma zapoznać uczestników ze sposobem postępowania organów w przypadku kierowania do nich skarg, wniosków lub petycji przez poszczególne osoby, instytucje lub organy państwowe. Tematyka postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami zostanie poszerzona o praktyczne aspekty, co może pomóc w wyeliminowaniu w bieżącej pracy nieprawidłowości i uchybień, które powodują kierowanie skarg. Omówione zostaną także zasady prawidłowego postępowania z wnioskami oraz wskazane zasady składania i rozpatrywania petycji.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie skargi.
2. Organy właściwe do rozpatrywania.
3. Wnoszenie oraz przyjmowanie skarg.
4. Kwalifikacja - dekretacje przełożonych.
5. Przekazywanie skarg do właściwych organów.
6. Terminy rozpatrywania – przedłużanie.
7. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
8. Rodzaje skarg:
a. skarga w sprawie indywidualnej;
b. skarga w toku postępowania;
c. skarga po zakończeniu postępowania.

9. Forma i treść skargi.
10. Rozpatrywanie merytoryczne skarg i wniosków.
11. Przygotowanie odpowiedzi skarżącemu.
12. Postępowanie z anonimami.
13. Sprawozdania i oceny przyjmowania, załatwiania skarg.
14. Podejmowane działania zmierzające do usunięcia przyczyn skarg.
15. Ponowne złożenie skargi.
16. Ochrona osób składających skargi.
17. Petycja a wniosek, skarga.
18. Omówienie Ustawy o petycjach.
19. Przedmiot petycji lub wniosku.
20. Prawo do składnia petycji i wniosków.
21. Forma i treść petycji bądź wniosku.
22. Adresaci petycji i wniosków.
23. Rozpatrywanie petycji, wniosku:
a. badanie treści pisma;
b. publikowanie petycji na stronie internetowej urzędu;
c. termin rozpatrzenia petycji, wniosku;
d. skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia petycji, wniosku;
e. pozostawienie petycji (wniosku) bez rozpatrzenia;
f. sposób załatwienia petycji, wniosku.

24. Odpowiednie stosowanie KPA przy rozpatrywaniu petycji i wniosków.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni, członkowie komisji skarg, wniosków i petycji, pracownicy samorządowi i radcowie prawni obsługujący organy jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat MSWiA), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

zwiń
rozwiń