Zasiłki z ubezpieczenia społecznego - Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian.

Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki dot. zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zwolnień lekarskich e-ZLA, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia rehabilitacyjnego, podstawy wymiaru świadczeń.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy:
• Świadczenia chorobowe a okresy wypłaty.
• Zmiana pracodawcy w trakcie roku.
• Okres wyczekiwania i wyjątki od reguły.
• Sytuacje, w których świadczenia chorobowe nie przysługują.
• Aktualne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich.
• Kontrola wykorzystywania zwolnień.
• Wysokość świadczeń chorobowych.
• Świadczenia w wysokości 100%.
• Wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika.
• Przypadki ustalania wysokości zasiłku przy niezdolności do pracy na przełomie roku.
• Okres zasiłkowy.
• Zasady liczenia okresu zasiłkowego.
2. Świadczenie rehabilitacyjne.
• Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego.
• Okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego.
• Wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru, zasady waloryzacji.
• Dokumenty potrzebne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.
3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:
• Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego..
• Wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku.
• Przypadki, w których świadczenia nie przysługują.
• Dokumentacja potwierdzająca wypadek przy pracy.
• Dokumentacja w związku z chorobą zawodową.
4. Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:
• Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka.
• Zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
• Zasiłek za okres "podstawowy", "dodatkowy”, za okres urlopu rodzicielskiego.
• Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
• Wymiary urlopów i warunki ich udzielania.
• Przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę.
• Korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego.
• Możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego.
• Możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka,
• Podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego.
• Obniżanie wysokości zasiłku.
• Zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego.
• Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
• Wysokość zasiłku a termin wystąpienia z wnioskiem.
• Okresu pobierania zasiłku.
• Wyrównanie zasiłku do 100%.
• Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku.
• Przekazywanie wypłaty do ZUS.
• Zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą).
• Zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka.
• Zasiłek macierzyński dla ojca, gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
• Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego.
• Likwidacja urlopów dodatkowych.
• Możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”.
• Wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy.
• Wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach.
5. Zasiłek opiekuńczy:
• Krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego.
• Wysokość zasiłku i okres wypłaty.
• Limity wypłaty.
• Praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego.
• Opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym.
• Przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
• Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do zasiłku.
6. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
• Okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana.
• Uzupełnianie wynagrodzenia.
• Składniki przyjmowane bez uzupełniania.
• Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
• Składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru.
• Składniki miesięczne, kwartalne i roczne.
• Zmiana wymiaru czasu pracy.
• Ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
7. Pytania. Dyskusja. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Na zajęcia zapraszamy pracowników działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego

zwiń
rozwiń