Image layer

Image layer

Image layer

DZIECKO POD OPIEKĄ - IDZIEMY DO PRACY

„Dziecko pod opieką – idziemy do pracy”

 

INFORMACJA                                                                 

Dotyczy:  Wypłaty wniosków o refundację w projektach „Dziecko pod opieką – To Twój czas na pracę” oraz „Dziecko pod opieką – Idziemy do pracy”.

Szanowni Państwo,

Wypłaty wniosków o refundację opieki nad dzieckiem do lat 3  zostaną wypłacone w  terminie  do  27 czerwca 2019 r . Obejmować będą   zaległości do maja 2019r. 

Za opóźnienia serdecznie przepraszamy oraz zapewniamy, że gwarantujemy zachowanie ciągłości realizacji projektu.

 

          Z wyrazami szacunku            

Waldemar Kochański             

Koordynator Projektu           

 

  

Projekt „Dziecko pod opieką –idziemy do pracy” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego; Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2018r. – 31.12.2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 036 152,00 zł

DOFINANSOWANIE 880 729,20 zł

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 75 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących gminy: Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz, Unisław, Sicienko, Świekatowo, Zławieś Wielka, Złotniki Kujawskie, które:

przebywają na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub

mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym

 

FORMA WSPARCIA

W ramach przedmiotowego projektu planowane są następujące działania:

a) refundacja kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - sfinansowanie kosztów (maksymalnie 800 zł miesięcznie) bieżącej opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie do 12 miesięcy, licząc od momentu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 28 lutego 2021r - dla wszystkich 75 Uczestników,

b) aktywizacja zawodowa - zaktywizowanie bezrobotnych i biernych zawodowo w terminie do 28 lutego 2021r., dzięki wdrożeniu specjalnie dostosowanego do ich potrzeb Planu Działania – dla 24 Uczestników.

 

OBSZAR REALIZACJI

Projekt realizowany będzie na terenie gmin: Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz, Unisław, Sicienko, Świekatowo, Zławieś Wielka, Złotniki Kujawskie

 

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania ilości miejsc.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zasady udzielania wsparcia (aktualizacja z dnia 13.08.2018)

- Formularz rekrutacyjny (aktualizacja z dnia 13.08.2018)

- Oświadczenie o wyborze opieki nad dzieckiem (aktualizacja z dnia 03.04.2018) 

 

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Biuro Projektu – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz
(budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej, II piętro, wejście od Technikum Kolejowego),
godz. otwarcia: 7.30 - 15.30
 

OSOBA DO KONTAKTU

Waldemar Kochański

tel. 795 505 511

w.kochanski@bydgoszcz-frdl.pl

Kontakt osobisty lub telefoniczny: wtorek i czwartek 9:00-14:00

 

 

JAK ZATRUDNIĆ NIANIĘ?

(poradnik do pobrania)

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl