Image layer

Image layer

Image layer

DZIECKO POD OPIEKĄ - TO TWÓJ CZAS NA PRACĘ

Informacja dotyczy projektu:

„Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę”

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju dotyczącą epidemii korona wirusa przekazuję Państwu informacje dotyczące dalszej realizacji projektów.

Projekty  w żaden sposób nie są zagrożone i refundacja poniesionych przez Państwa kosztów zostanie wypłacona.

Żłóbek, Klubik Dziecięcy – refundacja czesnego za okres marzec, kwiecień zostanie wypłacona zgodnie z umową zawartą między Państwem, a Fundacją. (zgodnie z przedstawionymi przez Państwa dokumentami nie więcej niż kwoty w umowach.)

Opłata Niani – refundacja za okres marzec, kwiecień zgodnie z przesłanymi dokumentami.

1. Proszę o przesyłanie dokumentów tylko i wyłącznie w wersji papierowej, zgodnie  z wytycznymi:

a.wniosek o Refundację (KONIECZNIE PODPISANY!!!!!!!!!!!)

b.potwierdzenie zapłaty wydruk z konta lub rachunek z placówki,

c.ksero umowy jeżeli jest taka konieczność potwierdzone za zgodność z oryginałem przezPaństwa.

Proszę o przesłanie zbiorczo w/w dokumentów pocztą lub dostarczenie osobiściepo zakończeniu stanu epidemii. Zapewniam Państwa, że wszystkiedokumenty dostarczone po tak zwanym terminie czyli po 10 każdego miesiąca będą rozpatrzone pozytywnie przy założeniu kompletności złożonych dokumentów.

2. Proszę o nie przesyłanie skanów dokumentów drogą elektroniczną.

3. Obecnie nie są wypłacane refundacje w projektach. Bezpośrednio dotyczy to braku środków finansowych  i możliwości rozliczania się z Państwem.

4. W związku z sytuacją w kraju występują znaczne opóźnienia w rozliczaniu Wniosków o płatność pomiędzy Fundacją, a Urzędem Marszałkowskim, na chwilę obecną trudno jest określić przedział czasowy.

5. Jeżeli przesłane przez Państwo Wnioski o Refundację posiadają jakieś braki to kontaktuje się    z konkretnymi osobami w sprawie dotyczącej danego Wniosku. Jeżeli nie kontaktuję się  z Państwem tzn. że składane Wnioski o Refundacje są kompletne.

6. W razie indywidualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny (wtorek i czwartek 12:00-14:00) oraz mailowy.  

 

 

Z poważaniem

Waldemar Kochański

Koordynator Projektu

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI

Na dzień 18.02.2020 roku  rozliczany jest wniosek o płatność za okres 01.10 – 31.12.2018 (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Urząd Marszałkowski) projektu  „ Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę!”. Ma to znaczący wpływ na uzyskanie kolejnej transzy środków finansowych. 

Pozyskane środki w miesiącu grudniu 2019  zostały wypłacone i  Fundacja nie posiada środków na wypłacenie Państwu kolejnych refundacji.

Po uzyskaniu akceptacji i rozliczeniu kolejnego wniosku o płatność za okres 01.01. – 31.03.2019 zostanie wypłacona Fundacji następna transza środków. Pozyskanie tych środków zapewni wypłacenie zaległości i wypłatę bieżących refundacji.

W odpowiedzi na liczne telefony i emaile zapewniamy Państwa, że środki zostaną wypłacone zgodnie z kwotami na Wnioskach o Refundację. Proszę o systematyczne przesyłanie bieżących Wniosków   o Refundację gdyż dokumenty Państwa są  przygotowywane do wypłaty i na tej podstawie po uzyskaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego, przelewy niezwłocznie zostaną Państwu przesłane.

                                                                                                                                                                                                Waldemar Kochański

                                                                                                                                                                                                 Koordynator Projektu

 

 

Rozeznanie rynku nr 1/TCP/2019

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawców, którzy przeprowadzą szkolenia dla 30 Uczestników Projektu.

Zapytanie realizowane jest w ramach projektu: Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę!, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dokumenty do pobrania:
- rozeznanie rynku

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

                                                 

Projekt „Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę!” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego; Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2018r. – 28.02.2021r.

WARTOŚĆ PROJEKTU 2 086 796,16 zł

DOFINANSOWANIE 1 773 776,73 zł

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 160 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, które:

przebywają na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub

mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym

FORMA WSPARCIA

W ramach przedmiotowego projektu planowane są następujące działania:

- refundacja kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - sfinansowanie kosztów (maksymalnie 800 zł miesięcznie) bieżącej opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie do 12 miesięcy, licząc od momentu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 28 lutego 2021r - dla wszystkich 160 Uczestników,

- aktywizacja zawodowa - zaktywizowanie bezrobotnych i biernych zawodowo w terminie do 28 lutego 2021r., dzięki wdrożeniu specjalnie dostosowanego do ich potrzeb Planu Działania – dla 52 Uczestników.

OBSZAR REALIZACJI

Projekt realizowany będzie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

 

REKRUTACJA

Najbliższa tura rekrutacji rozpocznie się od 1 października 2019  i będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania ilości miejsc przewidzianych w danej turze, tj. 40.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane od 1 października br. od godziny 8.00 do 31 października br. Osoby, które złożą dokumenty po wskazanym terminie będą wpisane na listę rezerwową.

Planowany termin posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej to 9.12.2019 r. Umowy na udział w projekcie będą podpisywane najwcześniej po tym terminie.

 

OBSZAR REALIZACJI

Projekt realizowany będzie na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

 

POZOSTAŁE TERMINY TUR REKRUTACJI

III TURA - 01.04.2019 - 30.06.2019

IV TURA  - 01.10.2019 – 31.12.2019

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zasady udzielania wsparcia 

- Formularz rekrutacyjny 

- Oświadczenie o wyborze opieki nad dzieckiem 

- wzór wniosku o refundacje

- rachunek niania

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Biuro Projektu – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz
(budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej, II piętro, wejście od Technikum Kolejowego),
godz. otwarcia: 8.30 - 14.30

 

DODATKOWE INFORMACJE

Koordynator projektu:

Waldemar Kochański

tel. 795 505 511

w.kochanski@bydgoszcz-frdl.pl

 

 

JAK ZATRUDNIĆ NIANIĘ?

(poradnik do pobrania)

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl