Image layer

Image layer

Image layer

DZIECKO POD OPIEKĄ - TO TWÓJ CZAS NA PRACĘ

„Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę!”

 

Projekt „Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę!” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego; Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2018 r. – 28.02.2021 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU 2 086 796,16 zł

DOFINANSOWANIE 1 773 776,73 zł

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 160 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, które:

przebywają na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym

 

FORMA WSPARCIA

W ramach przedmiotowego projektu planowane są następujące działania:

a) refundacja kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - sfinansowanie kosztów (maksymalnie 800 zł miesięcznie) bieżącej opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie do 12 miesięcy, licząc od momentu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 28 lutego 2021r - dla wszystkich 160 Uczestników,

b) aktywizacja zawodowa - zaktywizowanie bezrobotnych i biernych zawodowo w terminie do 28 lutego 2021r., dzięki wdrożeniu specjalnie dostosowanego do ich potrzeb Planu Działania – dla 52 Uczestników.

 

OBSZAR REALIZACJI

Projekt realizowany będzie na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

 

TERMINY TUR REKRUTACJI

I TURA - 01.04.2018 – 30.06.2018

II TURA - 01.10.2018 – 31.12.2018

III TURA - 01.04.2019 - 30.06.2019

IV TURA  - 01.10.2019 – 31.12.2019

 

ETAPY REKRUTACJI

I etap– składania dokumentów rekrutacyjnych

II etap – rozmowa z doradcą zawodowym, psychologiem i przedstawicielem Fundacji

III etap – podpisywanie umów

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zasady udzielania wsparcia (aktualizacja z dnia 08.05.2018)

 

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

TURA

I ETAP „Składanie dokumentów rekrutacyjnych”

II ETAP „Rozmowa z doradcą zawodowym, psychologiem i przedstawicielem Fundacji”

III ETAP „Podpisywanie umów”

I

03 – 30.04.2018

04 - 30.05.2018

01 - 29.06.2018

II

01 - 31.10.2018

02 - 30.11.2018

03 - 31.12.2018

III

01 - 30.04.2019

02 - 31.05.2019

03 - 28.06.2019

IV

01 - 31.10.2018

04 - 29.11.2019

02 – 31.12.2019

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Biuro Projektu – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz
(budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej, II piętro, wejście od Technikum Kolejowego),
godz. otwarcia: 7.30 - 15.30

OSOBA DO KONTAKTU

Eliza Natywa
tel. 795 505 511

e-mail e.natywa@bydgoszcz-frdl.pl

 

JAK ZATRUDNIĆ NIANIĘ?

(poradnik do pobrania)

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl