Image layer

Image layer

Image layer

DZIECKO POD OPIEKĄ - TO TWÓJ CZAS NA PRACĘ

„Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę!”

W odniesieniu do informacji zamieszczonej w październiku dotyczącej wypłaty zaległości refundacji nad bieżącą opieką nad dzieckiem do lat 3 w ramach projektu „Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę” przedstawiamy Państwu  obecną sytuację realizacji projektu.

Wniosek do poprawy za czwarty kwartał 2018 roku otrzymaliśmy dnia 08.11.2019 roku  z Urzędu Marszałkowskiego.  Od dnia 09.11.2019 roku dokumenty są  w fazie wyjaśnień, sprostowań i odpowiedzi. Złożony wniosek wymaga precyzyjnych i szczegółowych sprostowań ze względu na ilość błędów jakie zawierał w ramach postępu finansowego, rzeczowego oraz monitorowania uczestników.   Poprawiony wniosek zostanie przesłany do ponownej oceny do dnia 22.11.2019 roku.  Po ocenie wniosku otrzymamy informację dotyczącą wypłaty transzy.

Zapewniamy Państwa, iż dokładamy wszelkich starań by wyjaśnienie było przygotowane w taki sposób by Dział Wdrażania mógł wydać zgodę na wypłatę transzy.

Wysokość transzy zapewni spłatę zaległości Państwu, którzy zakończyli udział w projekcie oraz na uregulowanie bieżących zaległości.

Zwracamy się z prośbą o nie wprowadzanie błędnych informacji przez osoby, które nie posiadają wiedzy i przygotowania merytorycznego związanego z realizacją projektów oraz nie znają przyczyn zaistniałej sytuacji. Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami natomiast wielkim mankamentem tej realizacji jest brak środków finansowych. 

Skupiliśmy się nad ustabilizowaniem współpracy wewnętrznej i zewnętrznej by rozliczać projekt terminowo i rzetelnie  pozyskaniem środków by zapewnić Państwu w miarę naszych możliwości jak najszybszą spłatę i uzyskanie płynności finansowej projektu.

Waldemar Kochański Koordynator Projektu                                                                             

Robert Żarkowski  Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

 

Rozeznanie rynku nr 1/TCP/2019

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawców, którzy przeprowadzą szkolenia dla 30 Uczestników Projektu.

Zapytanie realizowane jest w ramach projektu: Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę!, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dokumenty do pobrania:
- rozeznanie rynku

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

 

 

Szanowni Państwo!!!

Na wstępie chcemy Państwa przeprosić za zaistniałą sytuację finansową w projekcie „Dziecko pod opieką – To Twój czas na pracę” i opóźnienia w wypłacaniu przez Fundację, refundacji - opłat za opiekę nad dziećmi do 3 lat.

Obecnie weryfikowany jest wniosek za okres - 4 kwartał 2018 roku. Opóźnienia wynikają z powodów organizacyjnych oraz merytorycznych leżących po stronie Fundacji oraz Urzędu Marszałkowskiego.      Do dnia 02.09.2019 r. dokumenty wraz z stosownymi wyjaśnieniami zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim i oczekują w kolejności zgodnie z panującymi zasadami rozliczeń wniosków o płatność na analizę i akceptację. Prognozowany termin wypłaty transzy do końca listopada 2019 r.  Po otrzymaniu środków Fundacja niezwłocznie dokona wypłat bieżących i zaległych zobowiązań wobec Państwa zgodnie z przesłanymi dokumentami.

Pomimo braku środków finansowych z naszej strony dokładamy wszelkich starań by Państwa dokumenty były przygotowane do zrealizowania wypłaty środków.

Prosimy Państwa o cierpliwość i zrozumienie oraz zapewniamy, że wypłaty Państwa zaległości nie są   w żaden sposób zagrożone tylko opóźnione w czasie

                                                                        Waldemar Kochański                                                                              Robert Żarkowski

                                                                        Koordynator Projektu                                                          Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura

                                                                                                                                                                         Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

 

DYŻURY TELEFONICZNE

Dyżury telefoniczne koordynatora Waldemara Kochańskiego w miesiącu swrześniu w każdy wtorek tj. 3.09, 10.09, 17.09 w godzinach 10-16

pod nr tel. 52  321 18 90 lub 795-505-511.

                                                 

Projekt „Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę!” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego; Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2018r. – 28.02.2021r.

WARTOŚĆ PROJEKTU 2 086 796,16 zł

DOFINANSOWANIE 1 773 776,73 zł

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 160 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, które:

przebywają na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub

mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym

FORMA WSPARCIA

W ramach przedmiotowego projektu planowane są następujące działania:

- refundacja kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - sfinansowanie kosztów (maksymalnie 800 zł miesięcznie) bieżącej opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie do 12 miesięcy, licząc od momentu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 28 lutego 2021r - dla wszystkich 160 Uczestników,

- aktywizacja zawodowa - zaktywizowanie bezrobotnych i biernych zawodowo w terminie do 28 lutego 2021r., dzięki wdrożeniu specjalnie dostosowanego do ich potrzeb Planu Działania – dla 52 Uczestników.

OBSZAR REALIZACJI

Projekt realizowany będzie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

 

REKRUTACJA

Najbliższa tura rekrutacji rozpocznie się od 1 października 2019  i będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania ilości miejsc przewidzianych w danej turze, tj. 40.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane od 1 października br. od godziny 8.00 do 31 października br. Osoby, które złożą dokumenty po wskazanym terminie będą wpisane na listę rezerwową.

Planowany termin posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej to 9.12.2019 r. Umowy na udział w projekcie będą podpisywane najwcześniej po tym terminie.

 

OBSZAR REALIZACJI

Projekt realizowany będzie na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

 

POZOSTAŁE TERMINY TUR REKRUTACJI

III TURA - 01.04.2019 - 30.06.2019

IV TURA  - 01.10.2019 – 31.12.2019

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zasady udzielania wsparcia 

- Formularz rekrutacyjny 

- Oświadczenie o wyborze opieki nad dzieckiem 

- wzór wniosku o refundacje

- rachunek niania

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Biuro Projektu – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz
(budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej, II piętro, wejście od Technikum Kolejowego),
godz. otwarcia: 8.30 - 14.30

 

DODATKOWE INFORMACJE

Koordynator projektu:

Waldemar Kochański

tel. 795 505 511

w.kochanski@bydgoszcz-frdl.pl

 

 

JAK ZATRUDNIĆ NIANIĘ?

(poradnik do pobrania)

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl