Image layer

Image layer

Image layer

DZIECKO POD OPIEKĄ - TO TWÓJ CZAS NA PRACĘ

„Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę!”

DYŻURY TELEFONICZNE

Dyżury telefoniczne koordynatora Waldemara Kochańskiego w miesiącu sierpniu w każdy wtorek tj. 6.08, 13.08, 20.08, 27.08 w godzinach 10-17 pod nr tel. 52 321 18 90 lub 795-505-511.

                                                 

Projekt „Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę!” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego; Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2018r. – 28.02.2021r.

WARTOŚĆ PROJEKTU 2 086 796,16 zł

DOFINANSOWANIE 1 773 776,73 zł

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 160 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, które:

przebywają na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub

mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym

FORMA WSPARCIA

W ramach przedmiotowego projektu planowane są następujące działania:

- refundacja kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - sfinansowanie kosztów (maksymalnie 800 zł miesięcznie) bieżącej opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie do 12 miesięcy, licząc od momentu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 28 lutego 2021r - dla wszystkich 160 Uczestników,

- aktywizacja zawodowa - zaktywizowanie bezrobotnych i biernych zawodowo w terminie do 28 lutego 2021r., dzięki wdrożeniu specjalnie dostosowanego do ich potrzeb Planu Działania – dla 52 Uczestników.

OBSZAR REALIZACJI

Projekt realizowany będzie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

 

REKRUTACJA

Najbliższa tura rekrutacji rozpocznie się od 1 października 2018 i będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania ilości miejsc przewidzianych w danej turze, tj. 40.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane od 1 października br. do 19 października br. Osoby, które złożą dokumenty po wskazanym terminie będą

wpisane na listę rezerwową.

Planowany termin posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej to 7.11.2018 r. Umowy na udział w projekcie będą podpisywane najwcześniej po tym terminie.

 

OBSZAR REALIZACJI

Projekt realizowany będzie na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

 

POZOSTAŁE TERMINY TUR REKRUTACJI

III TURA - 01.04.2019 - 30.06.2019

IV TURA  - 01.10.2019 – 31.12.2019

 

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły w określonych turach rekrutacji

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zasady udzielania wsparcia (aktualizacja z dnia 08.05.2018)

- Formularz rekrutacyjny (aktualizacja z dnia 13.08.2018)

- Oświadczenie o wyborze opieki nad dzieckiem (aktualizacja z dnia 03.04.2018)

 

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Biuro Projektu – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz
(budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej, II piętro, wejście od Technikum Kolejowego),
godz. otwarcia: 7.30 - 15.30

 

DODATKOWE INFORMACJE

Koordynator projektu:

Waldemar Kochański

tel. 795 505 511

w.kochanski@bydgoszcz-frdl.pl

Kontakt osobisty lub telefoniczny: wtorek  10:00-17:00

 

JAK ZATRUDNIĆ NIANIĘ?

(poradnik do pobrania)

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl