Gospodarowanie odpadami komunalnymi - sprawozdawczość, ewidencja, obowiązujące i projektowane zmiany przepisów prawa

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy sporządzanie korekty sprawozdania wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok. Prowadzący przedstawi wymogi w zakresie prowadzenia PSZOK, w tym ewidencjonowanie odpadów, sprawozdawczość  i przekazywanie ich do zagospodarowania a także projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 rok i lata następne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie pracowników urzędów miast i gmin z obowiązującymi i projektowanymi  zmianami przepisów prawa mającymi znaczenie w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, w tym przedstawienie sposobu obliczania za 2021 rok poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
  • Zdobycie wiedzy nt. sposobu sporządzania za pośrednictwem BDO korekty sprawozdania wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi a także źródeł i możliwości pozyskania danych w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK.
  • Przedstawienie zasad aktualizacji wpisu w rejestrze BDO oraz sporządzania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi za 2020 rok i jego korekty.
  • Przedstawienie w praktyczny sposób obliczania za 2020 rok poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Posiadanie wpisu w BDO i jego aktualizacja w przypadku Urzędu i Gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK– najważniejsze zagadnienia, nowe miejsca prowadzenia działalności – sposób dodawania; sporządzanie aktualizacji wpisu w BDO na przykładzie, posiadanie i dołączanie pełnomocnictwa.

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów - omówienie sposobu postępowania z odpadami wymienionymi w rozporządzeniu (przekazanie odpadów do zagospodarowania bez karty przekazania odpadu).

3. Odpowiedzialność za zebrane w PSZOK odpady i przenoszenie jej na inny podmiot:
• podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od posiadacza odpadów;
• przeniesienie odpowiedzialności na inny podmiot;
• przekazywanie wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby;
• kontrola uprawnień podmiotu, któremu przekazujemy odpady;
• odpowiedzialność transportującego odpady.

4. Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO:
• obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (kto jest odpowiedzialny);
• ewidencja pełna, uproszczona i zwolnienia z ewidencji- kiedy, kto i do jakich ilości;
• zakładanie i uzupełnianie karty ewidencji odpadów, konieczność podawania dodatkowych danych w ewidencji odpadów, ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji (np. oczyszczalnia ścieków) i poza instalacją;
• określanie strumienia odpadów: komunalne, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych, pozostałe;
• informacje wykazywane w karcie ewidencji i karcie przekazania odpadów: wybór podmiotu, wybór miejsc prowadzenia działalności;
• zakładanie i uzupełnianie karty przekazania odpadów: konieczność podawania mas odpadów w karcie przekazania odpadów, problem z ustaleniem masy,;
• jak postąpić w przypadku odrzucenia karty przekazania odpadów;
• wymóg podawania stanów magazynowych odpadów na dzień 1 stycznia;
• przyjmowanie w PSZOK odpadów rolniczych: folii, sznurka, opon.

5.Sporządzanie korekty sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi za 2020 rok – w przypadku Urzędu lub Gminy prowadzącej PSZOK:
• rozwiązywanie problemów;
• wezwanie do złożenia korekty-gdzie i w jaki sposób je odczytać - problemy z pobraniem pliku;
• omówienie zakresu informacji podawanych w sprawozdaniach i korektach;
• składanie korekty sprawozdania.

6.Sporządzanie korekty rocznego sprawozdania wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok:
• sposoby sporządzania korekty, kiedy i w jakim przypadku lepiej jest wybrać pierwszy/drugi sposób tworzenia korekty;
• sporządzanie korekty „samemu” i w związku z wezwaniem;
• jakie informacje i z których działów agregują się do sprawozdania gminnego;
• najczęściej występujące błędy, na co zwrócić uwagę;
• obliczanie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (przykład obliczania). Kody odpadów uwzględniane przy obliczaniu poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia;
• obliczanie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
• obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w odniesieniu pierwszego półrocza 2020 roku, znaczenie podziału masy składowanych odpadów o kodzie 191212 na frakcje.

7.Najważniejsze obowiązujące i projektowane zmiany przepisów prawa mające znaczenie w gospodarowaniu odpadami komunalnymi:
• zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
• zmiany ustawy o odpadach;
• projekt rozporządzenia Ministra Klimatu I Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 rok i lata następne.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się weryfikacją sprawozdań przedkładanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady komunalne oraz przygotowujący do marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska roczne sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Osoby odpowiedzialne za ewidencję odpadów zbieranych w PSZOK, przekazywanie odpadów do zagospodarowania i sprawozdawczość w tym zakresie.  

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału gospodarki odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wydaje decyzje administracyjne dot. gospodarki odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 340 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 24 czerwca 2021 r.