• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wybrane problemy inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście sieci dróg publicznych i najnowszych przepisów dotyczących infrastruktury drogowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówiona zostanie problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Tematyka szkolenia nakierowana jest na zagadnienia inżynierii ruchu drogowego w kontekście opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przepisów Prawa o ruchu drogowym.
• Omawiane są wybrane aspekty zachowań uczestników ruchu drogowego oraz typowe błędy infrastruktury drogowej będące często praprzyczyną konfliktów i zdarzeń drogowych.
• Podczas zajęć prowadzący będzie odnosił się do praktyki projektowej i użytkowej z bezpośrednim odniesieniem do zgłaszanych przez uczestników problematycznych zagadnień. Istnieje możliwość omawiania kwestii wątpliwych bądź spornych w projektach lub zatwierdzonej organizacji ruchu na prośbę danego uczestnika, a także zaprezentowania sytuacji lub miejsca konfliktowego/spornego i omówienia zagadnień pod względem przepisów prawa, bezpieczeństwa oraz sprawności ruchu. Kwestie problemowe prosimy przesyłać na adres szkolenia@frdl.org.pl do 16 czerwca 2023 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Przestawienie aspektów psychologii transportu, ratownictwa medycznego, mechaniki ruchu, ryzyka w ruchu drogowym, analizy i oceny miejsc koncentracji zdarzeń drogowych, rekonstrukcji wypadków drogowych.
• Wskazanie praktycznych elementów poprawności sporządzania projektów organizacji ruchu z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
• Omówienie wyników badań typowych zachowań uczestników ruchu drogowego w uwarunkowaniach polskich.
• Scharakteryzowanie typowych błędów ze strony użytkownika drogi oraz infrastruktury drogowej i jej otoczenia.
• Przedstawienie i przeanalizowanie wielu przykładów praktyki projektowej na bazie wyników inspekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego obszarów poddanych analizie.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematyką zajęć praz rozwiązywanie sytuacji problemowych zgłaszanych przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie. Czym jest inżynieria bezpieczeństwa ruchu drogowego?
2. Wpływ organizacji ruchu drogowego na jego bezpieczeństwo.
3. Synteza ostatnich zmian regulacji prawnych - tzw. „ustawa nomenklaturowa” (Dz.U. 2022 poz. 1768).
4. Synteza statystyk dotyczących zdarzeń drogowych w kraju.
5. Wyniki badań zachowań uczestników ruchu drogowego na sieci dróg w kraju.
6. Podstawowe przyczyny zdarzeń drogowych.
7. Wady człowieka w ruchu drogowym.
8. Podstawowe błędy projektowe infrastruktury drogowej.
9. „Bezpieczna droga” - fundamentalne zasady projektowe.
10. Ryzyko a zagrożenie w ruchu drogowym.
11. Wymiarowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
12. Szczegółowa ocena miejsc niebezpiecznych.
13. Rekomendowane sposoby kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.
14. Uwarunkowania stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
15. Uwarunkowania stosowania sygnalizacji świetlnej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
16. Audyt i inspekcja brd.
17. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Organy zarządzające ruchem drogowym, organy nadzorujące zarządzanie ruchem drogowym, jednostki zarządów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jednostki policji wykonujące w swoim zakresie zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk technicznych w specjalności inżynieria ruchu drogowego, adiunkt naukowo-dydaktyczny, certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, współautor raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miast i sieci dróg, projektant organizacji ruchu drogowego, członek Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek K-PWBRD, współpracownik Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 czerwca 2023 r.