ADRESACI:

 • Insty­tuc­je pub­liczne (JST i ich jed­nos­t­ki, uczel­nie, insty­tuc­je państ­wowe)
 • Przed­siębiorstwa i kon­sor­c­ja twor­zone przez przed­siębior­ców
 • Orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe


CEL:

 • Przek­sz­tałce­nie wstęp­nej posi­adanej kon­cepcji w pro­jekt w opar­ciu o narzędzie matrycy log­icznej pro­jek­tu.
 • Określe­nie założeń dla planowanego przed­sięwz­ię­cia roz­wo­jowego / wstęp­nie określonej kon­cepcji

 

KORZYŚCI

 • Konkre­tyza­c­ja wstęp­nych kon­cepcji /nowych mod­eli dzi­ałań — syn­te­ty­czne uję­cie pro­jek­towe
 • Określone wstęp­nie ramy pro­jek­tu służącego wdroże­niu posi­adanej kon­cepcji


ZAKRES USŁUGI:

Rozwój idei czy wstęp­nych kon­cepcji dla określe­nia możli­woś­ci wdroże­niowych i zaplanowa­nia ewen­tu­al­nych dzi­ałań pro­jek­towych, wyma­ga anal­izy z uży­ciem adek­wat­nych narzędzi. Dlat­ego pro­ponu­je­my Państ­wu real­iza­cję warsz­tatu, pod­czas którego doświad­c­zony mod­er­a­tor, w opar­ciu o narzędzia matrycy log­icznej pro­jek­tu, przeprowadzi grupę przez pro­ces planowa­nia istot­nego dla Państ­wa przed­sięwz­ię­cia roz­wo­jowego.


Matryca log­icz­na uwzględ­nia:

 • Cel strate­giczny
 • Cel bezpośredni/szczegółowy
 • Rezul­taty jako miary sukce­su real­iza­cji zakładanego celu
 • Dzi­ała­nia jako kro­ki niezbędne do pod­ję­cia dla real­iza­cji zamier­zonego celu, uwzględ­ni­a­jące potrzeb­ne zaso­by i kosz­ty


Istotą częś­cią prowad­zonych anal­iz, dla zaplanowa­nia ich logi­ki jest określe­nie:

 • Wskaźników (które, są kluc­zowe dla określe­nia fak­ty­cznego sukce­su planowanego przed­sięwz­ię­cia)
 • Źródeł wery­fikacji osią­ganych wskaźników
 • Założenia/Ryzyka (zewnętrzne czyn­ni­ki odd­zi­ały­wa­nia na pro­jekt)
   

Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • Anal­iza wstęp­nych założeń / idei / planowanego przed­sięwz­ię­cia
 • Pomoc w opty­mal­nym doborze zapraszanych intere­sar­iuszy
 • Przy­go­towanie i przeprowadze­nie warsz­tatów, w opar­ciu o narzędzie matrycy log­icznej


Oczeki­wanym efek­tem prac jest opra­cow­anie matrycy log­icznej projektu/ przed­sięwz­ię­cia

Pro­dukt: Raport zaw­ier­a­ją­cy matrycę log­iczną pro­jek­tu