• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Należności w jednostkach budżetowych. Praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane pracowniom służb księgowych i finansowych JST, którego przedmiotem będzie realizacja, ewidencja i windykacja należności i dochodów budżetowych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Należności, będące dochodami jst, są jednym z istotnych elementów budżetów jednostek, dlatego niezwykle ważne jest prawidłowe ich ustalenie, dochodzenie, czy stosowanie ulg zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Podczas proponowanego szkolenia omówimy podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem należności w obszarze ewidencji, klasyfikacji, sprawozdawczości i windykacji, ze szczególnym podkreśleniem ich aspektów praktycznych i najczęściej występujących nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych przy naliczaniu oraz dochodzeniu należności w jednostkach budżetowych.
• Przedstawienie istoty oraz sposobów efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych w celu uporządkowania funkcjonowania należności w jednostce.
• Omówienie zasad ujmowania należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w codziennej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m. in.:
• Należności krótkoterminowe i długoterminowe.
• Przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane.
• Nadpłaty. Zaległości.
• Przedawnienia.
• Należności sporne i wątpliwe.
2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady; odsetki a kary.
3. Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej - zasady, ewidencja.
4. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

• Umorzenie należności.
• Odroczenie terminu płatności.
• Rozłożenie zaległości na raty.
5. Windykacja należności – krok po kroku - ewidencja:
• Upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne.
• Koszty upomnienia – zasady.
• Wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny – należności cywilnoprawne.
• Rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota, zasady naliczania.
• Kontrahent w likwidacji, upadłości.
• Postanowienia komornicze.
• Zakończenie postępowania egzekucyjnego.
• Koszty egzekucji.
6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:

• Potwierdzanie sald.
• Weryfikacja.
9. Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.
10. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla prawie 65 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 marca 2023 r.