Rachunkowość jednostek budżetowych w 2022 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia ceniony ekspert omówi wybrane problemy z zakresu rachunkowości jednostek budżetowych w świetle aktualnych regulacji prawnych, w tym między innymi kwestie takie jak: prawidłowa polityka rachunkowości, należności krótko i długoterminowe czy podzielona płatność.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szczegółowe omówienie istotnych i często problematycznych zagadnień rachunkowości jednostek budżetowych w świetle aktualnych regulacji prawnych oraz praktyki.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy opanują założenia i rozwiązania ewidencyjne, a także sprawozdawcze rachunkowości typowe dla jednostek sektora finansów publicznych.
• Konsultacje z ekspertem oraz wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres polityki rachunkowości jednostek budżetowych.
2. Zasady opracowania i dokonywania zmian w polityce rachunkowości jednostki.
3. Najczęściej stosowane uproszczenia w rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasady istotności.
4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych.
5. Omówienie aktualnych problemów w rachunkowości jednostek budżetowych, w tym tych dotyczących zasad ujmowania (planowania i ewidencji) dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe.
6. Szczegółowa charakterystyka wybranych kont, zawartych w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, uwzględniając zapotrzebowanie na informacje, które są ujmowane m. in.  w sprawozdaniach budżetowych:
a. zasady funkcjonowania kont zespołu 1, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki kasowej, split payment, kart płatności,
b. zasady funkcjonowania kont zespołu 2, 
c. zasady funkcjonowania kont kosztów i przychodów,
d. zasady funkcjonowania kont pozabilansowych, w tym zaangażowania wydatków.
7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy wydziałów czy referatów finansowo – księgowych jednostek budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl 
do 17 stycznia 2022 r.