• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona danych osobowych w projektach finansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W związku ze zbliżającą się nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, zapraszamy nas szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych, jaką polskie instytucje będą musiały zastosować podczas realizacji projektów unijnych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

W nowej perspektywie finansowej uczestnikom projektów unijnych nadane zostały nowe role na gruncie RODO. Zmiany te wynikają z ustawy o realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Nowe regulacje dotyczą m. in. wyznaczenia administratorów, wskazania zakresu przetwarzanych danych, zasad przetwarzania i udostępniania danych. W stosunku do obecnego stanu prawnego z jakim mieliśmy do czynienia w ramach poprzedniej perspektywy jest to znacząca różnica, która wpływa na obowiązki dokumentacyjne, zasady współpracy i odpowiedzialność. Podczas proponowanego przeanalizujemy aktualnie obowiązujące przepisy i omówimy obowiązki z nich wynikających, jak również praktyczne problemy dotyczące ochrony danych osobowych w projektach finansowanych ze środków unijnych, w tym w zakresie prowadzonej dokumentacji, obowiązków informacyjnych, klauzul zgód oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie nowych przepisów z zakresu stosowania RODO w projektach w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej.
• Wyjaśnienie wątpliwości prawnych stosowania RODO na poszczególnych etapach realizacji projektu unijnego.
• Wskazanie zakresu przetwarzania danych osobowych w projektach unijnych, podstaw przekazywania danych podmiotom zewnętrznym oraz obowiązków wynikających z relacji z podmiotem danych.
• Poznanie podstaw przetwarzania danych podczas realizacji projektów unijnych:
- Poznanie podstaw legalności przetwarzania danych w projektach unijnych.
- Poznanianie zasad rozliczalności wynikających z przepisów RODO.
- Poznanie zasad wymiany danych w toku projektu.
- Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących ustalania przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, konstruowania klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz obsługi żądań osób, których dane dotyczą i realizacji ich praw.

zwiń
rozwiń
Program

1. Projekt finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – definicja i znaczenie.
2. System instytucjonalny wdrażania i wydatkowania funduszy unijnych.
3. Podstawy prawne wydatkowania funduszy unijnych w tym podstawy prawne realizacji projektów unijnych w świetle RODO.
4. Struktura organizacyjna realizacji projektów i jej konsekwencje prawne dla ochrony danych.
5. Sposób i cel przetwarzania danych w projektach i ich wpływ na status prawny podmiotów, biorących udział w projektach.
6. Przetwarzanie danych osobowych w projektach.
7. Podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych.
8. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
9. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Beneficjenci programów unijnych i osoby obsługujące beneficjentów, inspektorzy ochrony danych, specjaliści ds. ochrony danych i specjaliści ds. programów unijnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych, wykładowczyni uczelni wyższych. Przeprowadziła ponad 600 autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla ponad 20 tys. uczestników.

Trener 2 - Radca prawny i partner w Kancelarii Radców Prawnych, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Autorka licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii - prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – kilkadziesiąt autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 maja 2023 r.