Wprowadzanie przez zarządcę drogi zakazów wynikających ze znaków drogowych B-18 i B-19 oraz wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

Ważne informacje o szkoleniu

W proponowanym spotkaniu przedstawione zostaną uczestnikom zadania i uprawnienia pracowników zarządców dróg i pracowników Straży Gminnych/Miejskich wynikających ze zmienionych przepisów Ustawy o drogach publicznych i Ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów. Omówione zostaną zmiany w zakresie zasady sytuowania i warunków wprowadzenia zakazów za pomocą znaków drogowych B-19 i B-18. Uczestnicy poznają nowe uprawnienia dotyczące kontroli pojazdów w zakresie nacisku osi pojazdu. Przedstawiony zostanie zakres i sposób przeprowadzania kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie warunków wprowadzania zakazów za pomocą stawiania znaków B-18 i B-19;
  • Przedstawienie nowych zasad i warunków wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego;
  • Wyjaśnienie nowych warunków kontroli zakazów ruchu pojazdów dotyczących nacisku osi;
  • Przedstawienie konsekwencji nowelizacji przepisów dotyczących dopuszczalnego nacisku osi pojazdów;
zwiń
rozwiń
Program

1. Warunki wprowadzania zakazów za pomocą stawiania znaków B-18 i B-19: 
a. sposób wprowadzania wyjątków od stosowania znaków B-18 i B-19,
b. różnica między zgodą na niestosowanie znaku B-18 a zezwoleniem na przejazd pojazdu nienormatywnego,
c. warunki wprowadzenia albo ustanowienia zakazu ruchu pojazdów dotyczące nacisku osi,
d. sposób wprowadzenia zakazu ruchu na drogach i ustanawianie stref zakazu ruchu pojazdów,
e. przepisy przejściowe dla znaków kierunku i miejscowości oznaczających dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu, 
f. zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych,
g. zmiana ustawy o drogach publicznych dotycząca dopuszczalnych nacisków osi pojazdów.
2. Warunki wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego po zmianie przepisów:
a. zmienione zasady ruchu pojazdów nienormatywnych - nowe kategorie zezwoleń,
b. stosowanie nowego rozporządzenia w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
c. terminy dotyczące stosowania nowych wymagań,
d. dopuszczalne parametry pojazdów w ruchu drogowym,
e. stosowanie nowego rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
f. konsekwencje wyroku TSUE dla zarządcy drogi i jednostek samorządu.
3. Zasady kontroli parametrów pojazdów przez pracownika zarządcy drogi:
a. warunki kontroli pojazdów nienormatywnych,
b. zasady i warunki kontroli zakazów ruchu wprowadzanych ze względu na nacisk osi pojazdu,
c. procedura ważenia pojazdów, wymagania dla wag i miejsc do ważenia, protokół kontroli,
d. nakładanie kary za naruszenie przepisów w trybie decyzji administracyjnej,
e. zasady prowadzenia postępowania i sporządzania decyzji,
f. warunki i okoliczności odstąpienia od nałożenia kary.
4. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy dróg, Pracownicy urzędów gmin, miast i miast na prawach powiatu zajmujący się wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego lub mający w swoich obowiązkach kontrole drogowe przewozów wykonywanych pojazdami nienormatywnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego. Posiada 16 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej m.in. kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
lub mailem do 26 sierpnia 2022 r.