• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kodeks postępowania administracyjnego. Zasady postępowania oraz decyzja administracyjna

online

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejsze zasady KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu omówienie praktyki prowadzenia postępowania administracyjnego, poprawności konstruowania decyzji oraz zasad jej wydawania. Przeanalizujemy także m. in. kwestie dotyczące umorzenia postępowania, rygoru natychmiastowej wykonalności, prawa do odwołania od decyzji administracyjnej, uchylenia lub zmiany decyzji, przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej czy wznowienia postępowania. Szkolenie to stanowi kompendium niezbędnej wiedzy i jest jednocześnie praktycznym przygotowaniem do prowadzenia postępowań, zgodnie z przepisami k.p.a. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o analizę przypadków, co pozwoli na nabycie umiejętności rozwiązywania najczęstszych problemów, pojawiających się w prowadzeniu procedury administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego.
• Wyjaśnienie praktycznych wątpliwości dotyczących prowadzenia postępowania, wydania decyzji administracyjnej i jej doręczania.
• Omówienie kazusów związanych z postępowaniem administracyjnym oraz wydaniem decyzji w wybranych obszarach.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w zakresie prowadzenia postępowań w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego i wydawania decyzji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady postępowania administracyjnego:
• Zasada prawdy obiektywnej, zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli.
• Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony.
• Współdziałanie organów administracji publicznej.
• Zasada zaufania do władzy publicznej. Utrwalone praktyki rozstrzygania spraw.
• Zasada informowania stron.
• Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu.
• Zasada przekonywania.
• Zasada szybkości i prostoty postępowania.
• Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych.
• Zasada pisemności postępowania. Załatwianie spraw z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie lub usług online.
• Zasada umożliwiania dokonywania oceny działania urzędów kierowanych przez organy administracji publicznej.
• Zasada trwałości decyzji administracyjnych. Zasada sądowej kontroli decyzji ostatecznych.
2. Decyzja administracyjna:
• Elementy decyzji administracyjnej.
• Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej.
• Doręczenie decyzji.
• Uzupełnienie decyzji administracyjnej.
• Błędne pouczenie.
• Sprostowanie decyzji administracyjnej.
3. Przesłanki wznowienia postępowania.
4. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji.
5. Wygaśnięcie lub uchylenie decyzji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, pracownicy administracji publicznej, prowadzący postępowania administracyjne, przygotowujący i wydający decyzje.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, posiada podwójny dyplom magistra z administracji publicznej oraz z prawa. Ukończyła studia podyplomowe z audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Przeprowadziła kilkanaście audytów m .in. z zakresu dostępu do informacji publicznej. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także z sektorem prywatnym. Autorka książki pt. Informacja publiczna w jednostkach sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 marca 2023 r.