Ograniczenie w wykonywaniu innych funkcji oraz obowiązki informacyjne wójtów (burmistrzów, prezydentów), radnych oraz kierujących jednostkami organizacyjnymi gminy, oraz warunki formalne dla kandydatów do rad nadzorczych spółek komunalnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, dzięki któremu uczestnicy poznają ograniczenia w wykonywaniu innych działalności oraz pełnieniu innych funkcji w samorządzie. Podczas spotkania zostaną wskazane konsekwencje nieprzestrzegania tych ograniczeń. Ponadto zostaną przedstawione regulacje, które nakładają szereg obowiązków informacyjnych na w/w osoby, obligując je do składania różnego rodzaju oświadczeń i informacji. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z wymogami prawnymi jakie stawiane są osobom, które chcą zasiadać w radzie nadzorczej spółki samorządowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie warunków jakie muszą spełniać osoby, które są powoływane do rady nadzorczej spółki komunalnej, ograniczeń obowiązujących samorządowców w zakresie członkostwa w tym organie.
  • Przedstawione zostaną ograniczenia w możliwości prowadzenia dodatkowej aktywności zawodowej.
  • Całość zagadnień zostanie przedstawiona z uwzględnieniem stanowisk organów kontrolnych oraz bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego powyżej problematyki.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Regulacje prawne dotyczące osób sprawujących funkcje wójta (burmistrza, prezydenta):
  1. ustawowe zakazy łączenia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta,
  2. dopuszczalność zasiadania w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego,
  3. ograniczenia w zajmowaniu stanowisk dotykające członków rodziny wójta (burmistrza, prezydenta),
  4. konsekwencje naruszenia zakazów, w tym procedura wygaszenia mandatu, środki odwoławcze,
  5. ograniczenia obowiązujące po zakończeniu sprawowania funkcji,
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, radni, prezesi spółek komunalnych, kierownicy jednostek i zakładów budżetowych, kandydaci i członkowie spółek komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 16 września 2021 r.