Poprawność językowa i komunikatywność pism urzędowych. Dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe, pojawiające się zarówno w komunikacji internetowej, jak i tradycyjnej. Dzięki temu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. Program szkolenia dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne) ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z dokumentów i pism urzędowych. Szkolenie ma charakter konwersatoryjno-warsztatowy. Prowadzone jest z użyciem materiałów multimedialnych. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania. Ich nieporadność ma stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom warsztatów, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim w Internecie. Wiedza zdobyta podczas warsztatów pozwoli ich uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości. 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Poprawność gramatyczna i ortograficzno-interpunkcyjna
  • Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego. Poprawność językowa i kultura języka polskiego a wizerunek urzędu. Polszczyzna w Internecie.
  • Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy) i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń.
  • Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
  • Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
  • Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
  • Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
 2. Poprawność leksykalno-stylistyczna (cechy stylu komunikatywnego)
  • Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
  • Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
  • Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
  • Analiza tekstu pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nim środków językowych.
  • Spójność i kompozycja tekstu.
  • Środki stylistyczne w tekstach użytkowych.
  • Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
  • Zasady prostego pisania. Upraszczanie wypowiedzi pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Korespondencja oficjalna – struktura, budowa i standaryzacja tekstu, najważniejsze elementy pisma, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące, zasady netykiety.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów i instytucji szczególnie publicznych odpowiedzialni za przygotowanie pism urzędowych, notatek, listów, zaproszeń, artykułów prasowych, komunikatów, pracownicy instytucji kultury i sportu przygotowujący informacje na temat wydarzeń kulturalnych i sportowych, pracownicy działów kadrowych, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy działów administracyjnych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Językoznawca, redaktor, wykładowca kultury języka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych dla kontrolerów wewnętrznych. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu. Kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, m.in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Jest współautorem dziewięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika”  i „Newsweeka”. Otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych oraz dokumentacji konkursowej FE, kultury komunikacji urzędowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie, korespondencji w administracji publicznej, prostej polszczyzny w urzędzie, komunikacji medialnej, wystąpień publicznych i budowania autorytetu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do
14 października 2021