• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Współpraca z mediami – zasady udzielania informacji, prawa i obowiązki z perspektywy prawa prasowego

online
Ważne informacje o szkoleniu

Znajomość prawa prasowego jest istotna w kontaktach z przedstawicielami prasy, radia i telewizji. Prawo prasowe regulowane jest głównie Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe z późniejszymi zmianami. Określa prawa i obowiązki dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców. Mówi także o prawach i obowiązkach osób udzielających mediom informacji. Na proponowanym szkoleniu postaramy się Państwu przybliżyć tematykę prawa prasowego odpowiadając na najczęściej pojawiające się pytania problematyczne:

 1. Czym powinien się cechować rzetelny przekaz dziennikarski? Jak reagować na brak rzetelności i staranności dziennikarza?
 2. Kiedy i jak odmówić udzielenia informacji, żeby nie naruszyć przepisów prawa? Czy można powstrzymać publikację prasową?
 3. Jak korzystać z prawa do autoryzacji i sprostowania?
 4. Jak zidentyfikować osobę dziennikarza przez pryzmat prawa prasowego?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uczestnik będzie potrafił określić zakres uprawnień dziennikarzy w zakresie uzyskania informacji od np. przedstawicieli organów samorządu terytorialnego.
 • Omówienie obowiązków dziennikarskich ciążących na przedstawicielach prasy w zakresie rzetelnego przekazu prasowego.
 • Wskazanie praktycznych uwag dotyczących wniosków o sprostowania prasowe i autoryzację.
 • Trener będzie przytaczał praktyczne rozwiązania i przykłady orzeczeń sądowych z zakresu naruszenia staranności w przekazach prasowych
zwiń
rozwiń
Program
 1. Status prawny dziennikarza:
 • Dziennikarz w prawie prasowym- definicja.
 • Dziennikarz, a inne osoby (pracownicy portali internetowych).
 1. Zasady udzielania informacji prasie z uwzględnieniem przepisów prawa prasowego i przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej:
 • obowiązek udzielania informacji i źródła informacji dziennikarskiej - podstawy prawne,
 • wskazanie osób odpowiedzialnych za kontakty z dziennikarzami, status rzecznika prasowego i nagrywanie jego wypowiedzi,
 • prawa dziennikarza do informacji z punktu widzenia przepisów o dostępie do informacji publicznej,
 • prawo do prywatności i tajemnica przedsiębiorcy jako przesłanka odmowy udzielenia informacji – praktyczne przykłady z orzecznictwa,
 • okoliczności wyłączające bezprawność publikacji informacji prasowych dotyczących życia prywatnego.
 1. Obowiązki dziennikarzy związane z publikacjami prasowymi:
 • podstawowe cechy szczególnej staranności i rzetelności w pracy dziennikarza – przykłady i orzecznictwo sądowe,
 • realizacja obowiązku autoryzacji – forma i terminy,
 • realizacja obowiązku sprostowania przez redaktora naczelnego,
 • skuteczne sprostowanie i błędy w sprostowaniu jako podstawa odrzucenia wniosku o jego publikację – przykłady, orzecznictwo sądowe,
 • bezpodstawne odrzucenie wniosku o sprostowanie – dalsze kroki prawne,
 • zastrzeżenie publikacji ze względu na tajemnicę zawodową oraz zastrzeżenie terminu i miejsca publikacji wypowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane do osób, które w codziennej pracy w instytucjach publicznych, w działach komunikacji lub promocji są odpowiedzialne za kształtowanie relacji z mediami, do osób kierujących jednostkami administracji publicznej, które utrzymują kontakty z prasą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył liczne kursy m.in. w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i prawa nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się ochroną danych osobowych jako inspektor ochrony danych. Prowadził liczne szkolenia z tematyki prawnoautorskiej, m.in. dla przedstawicieli samorządów, ministerstw, Kancelarii Sejmu i Senatu RP., szkół wyższych, przedsiębiorców. Doradza m.in. w tematyce praw autorskich instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom, znanym aktorom kinowym i telewizyjnym i wykonawcom muzycznym, animatorom kultury, wydawcom.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 maja 2023 r.