• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości. Zagadnienia praktyczne

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia omówimy najbardziej aktualną problematykę dotyczącą zbywania lokali z publicznego zasobu nieruchomości poprzez wskazanie praktycznych aspektów, jakie wiążą się z rozpatrywaniem wniosków o zbycie, przygotowanie oraz prowadzenie procedur zbywczych w tym zakresie. W sposób szczegółowy przedstawimy aktualne rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, stanowiska organów kontroli i orzeczenia sądów administracyjnych, NSA i SN w sprawach związanych z kształtowaniem zasad zbywania lokali oraz samą procedurą sprzedaży. Zaprezentujemy także stanowisko oraz wytyczne Najwyższej Izby Kontroli zawarte w wynikach kontroli przeprowadzonych w 2020 i 2021 roku, a dotyczących zbywania lokali (LBY.430.006.2020) i gospodarowania nieruchomościami w ramach zasobów publicznych (LSZ.430.004.2020).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Prezentacja i omówienie problematyki dotyczącej komunalnego zasobu mieszkaniowego z uwzględnieniem przepisów ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami zbywania lokali oraz niezbędnymi dokumentami regulującymi gospodarkę mieszkaniową wraz z tematyką pierwokupu.
 • Omówienie szczególnych regulacji w przypadku spółek gminnych będących właścicielami lokali.
 • Omówienie aktualnego orzecznictwa i wyników kontroli NIK.
 • Poznanie najczęściej popełnianych błędów i uzyskanie odpowiedzi z zakresu tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Komunalny zasób mieszkaniowy oraz komunalny lokal mieszkalny jako przedmiot zbycia. Lokal komunalny, lokal socjalny, pomieszczenie tymczasowe. Omówienie problematyki z uwzględnieniem przepisów ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.
 2. Zasady zbywania lokali w uchwale lub zarządzeniu właściwego organu w świetle najnowszego orzecznictwa WSA i SA:
 1. Problematyka ustalania dodatkowych warunków sprzedaży lokalu.
 2. Pierwszeństwo najemcy a zakres dopuszczalnych postanowień regulujących dostęp do nabycia lokalu.
 1. Problematyka ustalania przez organ wykonawczy zasad lub regulaminów zbywania lokali oraz zasad rozliczania z nabywcą wyceny lub innych kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Przegląd najnowszego orzecznictwa oraz wniosków pokontrolnych NIK.
 2. Gminne dokumenty planistyczne obejmujące zbywanie lokali w świetle informacji pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. W jaki sposób zbywanie lokali ma być uwzględnione w gminnym planie gospodarowania zasobem oraz wieloletnim programie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym?
 3. Spółka gminna jako właściciel lokalu i podmiot obsługujący sprzedaż lokalu mieszkalnego. Odrębności i szczególne regulacje w świetle informacji pokontrolnych NIK.
 4. Pierwszeństwo do nabycia lokalu:
 1. Prawo pierwszeństwa najemcy a pozostałe przypadki pierwszeństwa z art. 34 u.g.n. Czy możliwa jest kolizja pierwszeństwa do zakupu lokalu?
 2. Warunki formalne skutecznej realizacji pierwszeństwa przez najemcę lokalu. Jak kwalifikować wnioski złożone po terminie wyznaczonym w zawiadomieniu organu?
 3. Wykaz nieruchomości przy sprzedaży lokalu na wniosek jego najemcy. Odrębności i szczególne regulacje w kontekście prawa pierwszeństwa najemcy na czas nieoznaczony.
 1. Prawne aspekty ustalania statusu najemcy po stronie osoby wnioskującej o zbycie lokalu.
 2. Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy, zasady najmu lokalu przez małżonków oraz rozwiązanie małżeństwa i jego wpływ na prawo najmu lokalu. Omówienie instytucji.
 3. Przygotowanie wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz publikowanie informacji o wywieszeniu wykazu.
 4. Aktualność operatu szacunkowego w procedurze zbywania lokalu. Kiedy należy zlecić sporządzenie wyceny oraz w którym momencie wycenę należy zaktualizować lub ponowić.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym w tym spółdzielniach mieszkaniowych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent aplikacji sądowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 marca 2023 r.