Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu – teoria i praktyka

Ważne informacje o szkoleniu

Zostanie zebrana i usystematyzowana wiedza na temat zadań gminy i powiatu dotyczącej zarówno ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez eksperta-praktyka w świetle obowiązującej ustawy i procedury administracyjnej. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom samorządowym oraz innym osobom działającym na rzecz zwierząt na zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych z zakresu omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie najistotniejszych dla tematu szkolenia aktów prawnych: Ustawy o ochronie zwierząt, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Prawa łowieckiego, Ustawy o ochronie przyrody wraz z planowanymi zmianami.
  • Przybliżenie wybranych aspektów KPA w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji.
  • Omówienie orzeczeń sądów administracyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych, poglądów doktryny, przypadków z praktyki trenera oraz z praktyki uczestników celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów.
  • Udzielenie odpowiedzi na  pytania uczestników, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki, wymiana doświadczeń między uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe.

2. Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  1. zagadnienia ujmowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku:

- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku (w tym problematyka „smyczy i kagańca”),

- wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, pojęcie tych terenów, zasady regulacji,

- zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach,

- problematyka deratyzacji,

- najczęściej popełniane błędy w regulaminie w zakresie tej tematyki- w świetle rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa.

  1. zadania związane z zapewnianiem zbierania, transportu, unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części.
  2. wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych; pracownicy Inspekcji Weterynaryjnych, przedstawiciele straży miejskich (gminnych); przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką zwierząt (np. prowadzący schroniska dla zwierząt, podejmujący interwencje w sytuacji znęcania się nad zwierzętami przez właścicieli/opiekunów itd.).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 299 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 17 września 2021 r.