Stosowanie KPA w sprawach z zakresu ochrony środowiska

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Poruszone zostaną zagadnienia związane z prowadzeniem postępowania administracyjnego  w odniesieniu do ochrony środowiska. Wykładowca „krok po kroku”  przedstawi procedurę wydawania decyzji środowiskowej oraz zapozna uczestników szkolenia z najnowszym orzecznictwem dotyczącym procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uporządkowanie niezbędnej wiedzy w zakresie stosowania KPA w ramach postępowań dotyczących ochrony środowiska.  
  • Zrozumienie przepisów i umiejętne ich stosowanie pozwoli na sprawne stosowanie przepisów oceny oddziaływania na środowisko.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają wskazówki jak radzić sobie z najczęściej występującymi problemami w procedurze wydawania decyzji środowiskowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
a) dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
b) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wymogi ustawy oos i Kpa (w szczególności zakres i stopień szczegółowości karty informacyjnej przedsięwzięcia).

3. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych i merytorycznych.

4. Odmowa wszczęcia postępowania a umorzenie postępowania.

5. Zawieszenie postępowania – podstawy z ustawy ooś i Kpa.

6. Terminy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7. Udział organizacji społecznych i ekologicznych.

8. Uzgodnienie organu współdziałającego:
a) podstawa do zajęcia stanowiska,
b) podstawa do powtórnego zajęcia stanowiska.

9. Podstawy do odmowy wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Organy administracji samorządowej i rządowej wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (pracownicy Wydziałów Inwestycji, Wydziałów Architektury/Budownictwa, Wydziałów Środowiska), zarządcy dróg, inwestorzy - wszystkie branże, organizacje ekologiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. W trakcie ponad 17 lat praktyki zawodowej przeprowadziła oraz konsultowała przeprowadzenie kilkuset postępowań administracyjnych przez organy administracji rządowej i samorządowej, w trybie zwyczajnym oraz trybach nadzwyczajnych, w I oraz II instancji. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej. W latach 2003 - 2008 była odpowiedzialna za obsługę prawną Departamentu Ochrony Przyrody oraz Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska, a w latach 2008-2012 za obsługę prawną w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Od 2012 r. jest radcą prawnym oraz zajmuje się obsługą prawną w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz podmiotów prywatnych. Jako trener jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za bardzo zrozumiały sposób wykładu, zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają wiedzy prawniczej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 14 września 2021 r.