Arkusz organizacji szkoły i przedszkola

Ważne informacje o szkoleniu

Zbliża się czas, kiedy szkoły i przedszkola są zobowiązane opracować projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2022/2023, a organy prowadzące będą dokonywać ich analizy i zatwierdzenia. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które umożliwi zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Oprócz prawnych aspektów skupimy się na aspekcie finansowym arkusza. Wytłumaczymy Państwu m.in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji, oraz jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę.
 • Przedstawimy Państwu możliwości konstrukcji arkusza, w taki sposób, aby zmniejszyć wydatki na oświatę w samorządzie (bez straty dla uczniów i nauczycieli, wykorzystując system wynagradzania nauczycieli).
 • Wyjaśnimy jakie zmiany wprowadzić do arkusza, aby otrzymać wyższą subwencję oświatową (poprzez wykorzystanie danych statystycznych SIO na dzień 30 września).
 • Szkolenie będzie połączeniem prawnych aspektów budowy arkusza z uwzględnieniem efektów finansowych. Finanse wytłumaczymy dwutorowo – z jednej strony jak zmniejszyć wydatki, i z drugiej strony jak otrzymać wyższą subwencję oświatową.
 • Wskażemy, jak decyzje, które podejmuje dyrektor i samorząd wpływają na finanse, tj. na wydatki i dochody z subwencji. Znajomość zależności pomiędzy arkuszem a wydatkami i subwencją jest niezbędna do optymalizacji wydatków na oświatę, zarówno na poziomie szkoły, jak i na poziomie samorządu.
 • Umożliwimy konsultację kwestii problemowych z ekspertem- praktykiem w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości przy opracowywaniu i zatwierdzaniu arkusza organizacyjnego.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania prawne.
2. Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
3. Wzór arkusza organizacji. Informacje wymagane przepisami prawa. Informacje dodatkowe. Przypadek przedszkola i szkoły.
4. Oddziały i ich wielkość. Przedszkole. Klasy I-III szkół podstawowych. Integracyjne. Specjalne. Sportowe.
5. Oddziały łączone.
6. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.
7. Ramowe plany nauczania: 

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia w ramach kkz;
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
 • doradztwo zawodowe;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.

8. Nauczanie indywidualne.
9. Świetlica szkolna.
10. Internat.
11. Wynagrodzenia nauczycieli.
12. Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
13. Etat przeliczeniowy.
14. Godziny ponadwymiarowe:

 • korzyści i ograniczenia;
 • wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jst;
 • kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa?
 • czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły?
 • kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? 
 • przykłady i kalkulator.

15. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora a samorządu. Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Kalkulator.
16. Kwalifikacje nauczycieli – klucz do oszczędnego budżetu.
17. Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
18. Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności:

 • na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową?
 • jakie dane wpływają na jej wysokość?
 • jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji?

19. Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji. Na co należy uważać?
20. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek samorządowych, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za sprawy z zakresu oświaty oraz pracownicy centrów usług wspólnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 2 lutego 2022 r
.