Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023. Sprawne i optymalne przygotowanie

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli prawidłowo przygotować arkusz organizacyjny szkoły podstawowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest najważniejszym zadaniem z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i pracowników samorządowych. Optymalne zaplanowanie realizacji zadań szkolnych w największym stopniu dyscyplinuje wydatki ponoszone przez samorząd na prowadzenie szkół. Wiele kosztownych rozwiązań organizacyjnych wynika z kierowania się nieuzasadnionymi prawem schematami postępowania i warto je zmienić. Zapraszamy na szkolenie, na którym omówimy aktualne przepisy prawa obowiązujące w organizacji szkoły podstawowej i pokażemy jak je stosować, by ta organizacja była optymalna.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym:
­ optymalnej realizacji ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych,
­ optymalnego planowania pracy nauczycieli.
• Przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących organizacji poszczególnych form działalności dydaktyczno-wychowawczej.
• Poznanie trybu opiniowania projektu arkusza organizacyjnego oraz uzyskanie wzorów pism w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Co nam mówi model finansowania szkół podstawowych?
2. Cechy organizacji szkoły podstawowej mające wpływ na poziom wydatków ponoszonych na jej prowadzenie:
• Liczba uczniów w oddziale. - przykłady optymalizacji z życia wzięte.
• Organizacja wybranych zajęć edukacyjnych w podziale na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe i międzyklasowe – przykłady optymalizacji z życia wzięte.
3. Nauka w klasach łączonych - czym różni się praca w klasach łączonych od pracy
w grupie międzyklasowej?
4. Organizacja klas sportowych i dwujęzycznych – poznaj szczegółowe zasady finansowania tej formy kształcenia zanim się zdecydujesz.
5. Katalog podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej – używaj tych nazw.
6. Ramowy plan nauczania szkoły podstawowej - zajęcia obowiązkowe dla ucznia
i zajęcia obowiązkowe dla szkoły a nieobowiązkowe dla ucznia.
7. Praktyczny model ustalenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora dla szkoły - zasady ich wykorzystania.
8. Organizacja religii, etyki, przygotowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego
 – optymalne rozwiązania.
9. Jak planować organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w arkuszu organizacyjnym:
• Standard zatrudnienia specjalistów - Optymalizacja pracy na stanowiskach specjalistów.
• Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych poza arkuszem organizacyjnym.
• Optymalny i efektywny model przydziału zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10. Trzy modele organizacji kształcenia specjalnego – jaką formę przyjąć?
11. Dlaczego w definicji arkusza organizacyjnego nie ma zajęć indywidualnego nauczania, zajęć zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, zajęć realizowanych indywidualnie lub w grupie do 5 osób z uczniami objętymi kształceniem specjalnym?
12. Zasady organizacji zajęć na warunkach określonych w odrębnych przepisach:
• Nauka języka polskiego dla cudzoziemców i osób powracających z zagranicy.
• Zajęcia umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej - zakres obowiązkowego stosowania i pozyskiwania środków na ten cel.
13. Organizacja biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej - optymalne rozwiązania.
14. Optymalne planowanie pracy nauczycieli w arkuszu organizacyjnym – najczęściej popełniane błędy.
15. Nowy tryb opiniowania arkusza organizacyjnego – wzory pism do KO.
16. Zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji:
• W jakich sytuacjach organ prowadzący może nakazać dyrektorowi zmianę w arkuszu organizacyjnym?
• W jakich sytuacjach Kurator Oświaty może nakazać organowi prowadzącemu zmianę w arkuszu organizacyjnym?
17. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 21 lutego 2022 r.