Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem wytycznych nadzoru pedagogicznego i zmian w przepisach prawa oświatowego

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się w warunkach ciągle trwającej epidemii, a także licznych zmian w organizacji systemu oświaty. To oznacza, że dyrektor zobowiązany jest zorganizować pracę szkoły z uwzględnieniem aktualnych warunków epidemicznych, a ponadto:
• zorganizować wsparcie uczniów w pokonaniu skutków długotrwałego nauczania zdalnego;
• wdrożyć nowe przepisy do organizacji pracy szkoły;
• opracować plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem aktualnych kierunków polityki oświatowej państwa oraz wniosków i wyników nadzoru pedagogicznego pełnionego w roku szkolnym 2021/2022.

W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego przekażemy aktualne informacje prawne z zakresu organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 oraz wskazówki jak je zastosować w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu zmian w przepisach dotyczących organizacji szkoły w roku szkolnym 2021/2022.
• Nabycie umiejętności wdrożenia nowych przepisów epidemicznych, organizacyjnych i wytycznych nadzoru pedagogicznego do organizacji pracy szkoły.
• Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie wprowadzenia do planu nadzoru pedagogicznego dyrektora zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa.
• Zdobycie informacji pozwalających na prawidłowe przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów a także sprawne i skuteczne wypracowanie planu nadzoru pedagogicznego szkoły na rok 2021/2022.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie wytycznych epidemicznych do organizacji pracy szkoły we wrześniu 2021r. - wzory praktycznego zastosowania wytycznych.
2. Programy wsparcia uczniów po pandemii – obowiązkowe i fakultatywne zadania dyrektora.
3. Omówienie zmian w przepisach prawa o organizacji pracy szkoły obowiązujących od września 2021r. – wytyczne do ich prawidłowego wdrożenia.
4. Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 a także planów nadzoru pedagogicznego kuratorów oświaty dla poszczególnych jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli, placówek).
5. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 (wzór) z uwzględnieniem:
• wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w jednostce oświatowej w poprzednim roku szkolnym;
• podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa opublikowanej przez Ministra Edukacji Narodowej 8 lipca br.

7. Tryb przyjęcia dokumentów o organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 - wzory uchwał i zarządzeń dyrektora.
8. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 24 sierpnia 2021 r.