Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - wsparcie uczniów i nauczycieli po okresie pandemii i powrocie do nauki stacjonarnej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu usystematyzowanie wiedzy o obowiązujących podstawach prawnych i zasadach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym działań kierowniczych dotyczących procesu wspomagania rozwoju uczniów i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie obowiązujących podstaw prawnych oraz omówienie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
 • Ukierunkowanie działań dyrektorów, jako organizatorów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w celu wypełnienia podstawowych założeń wsparcia rozwoju każdego ucznia.
 • Analiza szczegółowych aspektów organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
 • Omówienie roli i zasad organizacji: wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, indywidualnego programu i toku kształcenia, pracy z uczniem uzdolnionym, wsparcia nauczyciela wspomagającego.
 • Wskazanie zasad organizacji zakresu wsparcia dla uczniów i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współdziałaniu organu prowadzącego z dyrektorami i rodzicami uczniów.
 2. Dyrektor jako organizator pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole: planowanie, zadania, nadzór (monitorowanie, wspomaganie, ewaluacja wewnętrzna), kontrola, ocena efektywności udzielonej pomocy.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola, aktualizacja i dostosowanie prawa wewnątrzszkolnego do zmiennych form kształcenia i realizacji pomocy uczniom po powrocie z nauki zdalnej.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego w arkuszu organizacyjnym i aneksach.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w etatowych zadaniach wynikających z pensum i czynnościach specjalistów zatrudnionych w szkołach.
 6. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej: rola, zadania, dokumentacja, efekty, wnioski.
 7. Zespół ds. pomocy nauczycielom po powrocie do nauki stacjonarnej - komunikacja, relacje, zespoły zadaniowe, kreowanie jakości pracy poprzez współdziałanie.
 8. Rozpoznawanie problemów uczniów w sferze emocjonalnej, społecznej i fizycznej - działania profilaktyczne i promujące zdrowie w związku z pandemią.
 9. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - pierwszy element systemowego wsparcia rozwoju dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.
 10.  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – zasady organizacji rewalidacji indywidualnej i grupowej.
 11. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, a zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
 12.  Indywidualny program i tok kształcenia - warunki realizacji.
 13. Organizacja pracy z uczniem uzdolnionym w zadaniach dyrektora/nauczycieli.
 14. Formy i sposoby współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi działającymi na rzecz dziecka.
 15. Wewnątrzszkolna diagnoza potrzeb jednostek oświatowych w zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 16. Zależność między diagnozą a trafnością udzielanego wsparcia uczniom - zadania szkoły wynikające z obowiązku realizacji przepisów rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wymagań państwa.
 17. Powiązanie zapisów zawartych w orzeczeniu/opinii z obowiązkiem realizacji przez szkołę/przedszkole odpłatnych zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 18. Nauczyciel wspomagający - zakres zadań, obowiązków, efektywność pracy z uczniem/uczniami oraz nauczycielami.
 19. Umiejętności korzystania z aktualnych instrumentów prawnych i finansowych w organizowaniu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 20. Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole i przedszkolu – organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym procesie edukacyjnym i wychowawczo- opiekuńczym każdego nauczyciela i specjalisty.
 21.  Projektowanie i koordynacja pomocy i kształcenia specjalnego– zadania nauczycieli i specjalistów, w tym w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki edukacyjnej.
 22. Wnioski z nadzoru w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej- efektywność świadczonej pomocy uczniom, kierunki planowania działań pomocowych w kolejnym roku szkolnym.
 23. Inwestycja we wspomaganie wewnątrzszkolne.
 24. Dyskusja moderowana.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w tych placówkach, członkowie zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektorzy CUW-ów, ZEAS-sów, pracownicy jst odpowiedzialni za zadania związane z zarządzaniem oświatą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 21 września 2021 r.