Kodeks postępowania administracyjnego w systemach zabezpieczenia społecznego z uwzględnieniem zmian prawnych w 2021 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności stosowania w codziennej praktyce przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawidłowego prowadzenia postępowania oraz odpowiedniego uzasadniania faktycznego podejmowanych rozstrzygnięć administracyjnych. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zmiany prawne, które weszły lub wejdą w życie w 2021 r. Prowadzący, praktyk na co dzień orzekający w samorządowym kolegium odwoławczym, zwróci uwagę na najczęściej pojawiające się błędy w decyzjach wydawanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności stosowania w codziennej pracy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawidłowego wszczynania postępowania, oceny swojej właściwości, odpowiedniego doręczania pism i decyzji, umiejętności komunikacji ze stroną ubiegającą się o przyznanie świadczeń z zapewnieniem jej gwarancji procesowych, właściwego formułowania podstawy prawnej decyzji z zakresu przyznawania lub odmowy przyznania świadczeń oraz odpowiedniego uzasadniania faktycznego podejmowanych w tym zakresie rozstrzygnięć administracyjnych.
 • Usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej z uwzględnieniem zmian prawnych w tym zakresie.
 • Omówienie zmian prawnych związanych z tematyką szkolenia oraz ich praktycznych skutków w codziennej pracy.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania i możliwość konsultacji wątpliwości w zakresie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego z ekspertem praktykiem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego, w tym wskazanie praktycznego zastosowania – zmiana zasady pisemności w 2021 r.

2. Postępowanie wyjaśniające:

 • strona postępowania i jej reprezentacja w postępowaniu – pełnomocnictwa,
 • doręczenia pism i decyzji, elektronizacja postępowań administracyjnych – ustawa o doręczeniach elektronicznych,
 • doręczenia pism i decyzji stronie zamieszkałej za granicą – zasady,
 • sporządzanie protokołu z wyjaśnień strony,
 • notatki służbowe jako dowody,
 • udostępnianie i odmowa udostępniania akt stronie,
 • wyznaczanie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych,
 • sporządzanie odpisów z akt sprawy i odmowa wydawania uwierzytelnionych kopii z akt sprawy (czy możliwe jest kserowanie akt sprawy, wydawanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii akt sprawy),
 • terminy załatwienia sprawy (właściwe przedłużenia terminu załatwienia sprawy),
 • zawieszanie prowadzonego postępowania administracyjnego – kiedy jest możliwe, a kiedy konieczne?
 • ocena dowodów,
 • kpa a RODO.

3. Wydawanie decyzji pozytywnych i odmownych:

 • sporządzanie decyzji – właściwe uzasadnianie decyzji,
 • umarzanie postępowania w części lub w całości. Kiedy zachodzi bezprzedmiotowość postępowania, a kiedy są podstawy do wydania decyzji odmownej?
 • postępowanie odwoławcze.

4. Zmiana i uchylenie decyzji – tryby zmiany z ustawy i z kpa.

5. Odpowiedzi na pytania, podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przygotowujący i wydający decyzje administracyjne, wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 305zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 18 sierpnia 2021 r.