• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Omówienie wątpliwości powstałych na gruncie znowelizowanej ustawy oraz specustawy ukraińskiej w zakresie zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ważne informacje o szkoleniu

Wprowadzone w nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rozwiązania mają na celu wspierać rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, przyspieszyć tempo deinstytucjonalizacji oraz zachęcić kandydatów do przysposobienia do adopcji dzieci starszych. Nowelizacja obejmuje wszystkie obszary, które są związane z pieczą zastępczą - od profilaktyki, przez wspieranie rodzin zastępczych i adopcji, do derejonizacji rodzinnej pieczy zastępczej. Przyjęte w ustawie rozwiązania przewidują zwiększenie zakresu kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej (obowiązkowa weryfikacja w Rejestrze Osób Skazanych na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym). Ustawa wprowadza też zmiany w zakresie wymogów kwalifikacyjnych dla określonych kategorii osób wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, zakaz tworzenia nowych domów dziecka, powstanie centralnego rejestru pieczy zastępczej. Ustawa przewiduje także zmiany w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe oraz podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Kolejnym ważnym aspektem jest wprowadzenie zasadniczego zakazu tworzenia nowych placówek instytucjonalnych, z wprowadzeniem jednak opinii Rzecznika Praw Dziecka w przypadku wniosku o utworzenie w sytuacjach wyjątkowych nowych placówek - specjalny tryb w ustawie. Nowelizacja zakłada też wprowadzenie rejestru obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Rejestr ten będzie zawierał także m.in. wykaz osób posiadających negatywną oraz pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka. Wszystkie te zmiany oraz ich praktyczne konsekwencje omówi dla Państwa ekspert – praktyk, członek etatowy SKO, trener i konsultant jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z zakresu procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi zawartymi w nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Wyjaśnienie skutków wprowadzonych zmian przepisów dla realizacji zadań i prowadzenia procedur przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
 • Przedstawienie zadań i obowiązków w kontekście specustawy ukraińskiej w zakresie zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Omówienie najbardziej problematycznych kwestii, wskazanie prawidłowych rozwiązań prawnych i praktycznych.
 • Możliwość wymiany doświadczeń, opinii i sposobów wdrożenia nowych przepisów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Cele nowelizacji. Jak uzasadniać nowe stosowanie przepisów?
 2. Zmiana zakresu podmiotowego osób objętych przepisami ustawy. Czy stosujemy przepisy do rodziców biologicznych i czy należy stosować ustawę do obywateli Ukrainy?
 3. Zakres kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej. Kto może sprawdzać i w jakim zakresie dane w rejestrze osób skazanych za przestępstwa seksualne? Czy dotyczy to wszystkich pracowników? Jak często należy przeprowadzać weryfikację? Kto może jej dokonywać? Jak powinny wyglądać pełnomocnictwa? Kto fizycznie sprawdza pracowników i dyrektora PCPR w rejestrze? Co należy rozumieć przez zapis "Pracodawca"?
 4. Zmiany w zakresie wymogów kwalifikacyjnych dla określonych kategorii osób wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozszerzenie możliwości zatrudniania nowych kadr – od kiedy i w jakim zakresie będą obowiązywać nowe kryteria?
 5. Umożliwienie powrotu do dotychczasowej formy pieczy zastępczej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania. Jak powinno wyglądać udzielanie zgody rodziny zastępczej i starosty? Co w sytuacji braku zgody? Czy należy blokować miejsca w dotychczasowej pieczy? Czy jest to roszczenie strony czy tylko uprawnienie? Forma odmowy.
 6. Wprowadzenie, przy użyciu systemu teleinformatycznego, rejestru obejmującego m.in. wykaz osób usamodzielnianych, rodzin, placówek systemu pieczy, kandydatów na rodziny zastępcze. Podmioty zobowiązane - w jakim zakresie i czy konieczne jest wpisanie wszystkich dotychczas posiadanych danych? Zakres wpisywanych danych i ich udostępnianie. Czy wykaz, o którym mowa w art. 38 d ust. 1 pkt 4, powinien zawierać informacje wynikające z każdej sporządzonej oceny rodziny zastępczej o której mowa w art. 134, czy wystarczy ostatnia ocena rodziny zastępczej?
 7. Zmiany w zakresie właściwości organizatora rodzinnej pieczy zastępczej właściwego dla wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Derejonizacja, procedury pouczenia o skardze do sądu, tryby szkolenia. Czy rodzina która była sprawdzana w RPS przed nowelizacją, musi być ponownie sprawdzona po wejściu noweli? Czy negatywna kwalifikacja jest ważna również przez 2 lata? Jak często należy weryfikować wstępną kwalifikację?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie a także wydziałów polityki społecznej starostw powiatowych oraz urzędów wojewódzkich, przedstawiciele placówek systemu pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Trener szkoleń z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultant procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 kwietnia 2023 r.