Zasiłek stały z pomocy społecznej

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego dokonamy analizy prowadzenia procedury administracyjnej w przedmiocie zasiłku stałego. Prowadząca, praktyk na co dzień orzekający w samorządowym kolegium odwoławczym, zwróci uwagę na najczęściej pojawiające się problemy m.in. w zakresie ustalania dochodu wnioskodawcy, zmiany decyzji o zasiłku stałym czy objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Uczestnicy zapoznają się również z aktualnym orzecznictwem w sprawach zasiłku stałego i zasiłku okresowego. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie i usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej związanej z wydawaniem i zmianą decyzji o zasiłku stałym lub okresowym. 
 • Podniesienie umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw z zakresu pomocy społecznej.
 • Uzyskanie lub usystematyzowanie informacji niezbędnych do weryfikacji prawa do zasiłku stałego w związku ze zmianą sytuacji mającej wpływ na prawo i wysokość świadczenia.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania i możliwość konsultacji wątpliwości w zakresie przedmiotowym szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasiłek stały jako jedno ze świadczeń w pomocy społecznej.
 2. Zasiłek stały a zasady ogólne, współdziałanie strony.
 3. Przyjęcie wniosku.
 4. Ustalenie dochodu i sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.
 5. Wywiad środowiskowy i ustalenie dochodu w przypadku braku wywiadu środowiskowego.
 6. Obowiązki strony a obowiązki organu.
 7. Przesłanki przyznania zasiłku.
 8. Ustalenie uprawnienia do zasiłku.
 9. Procedura zawieszenia postępowania i podjęcia postępowania.
 10. Zasiłek okresowy w trakcie oczekiwania na zasiłek stały. 
 11. Zmiana decyzji o zasiłku stałym - wstecz lub na przyszłość.
 12. Obowiązki informacyjne organu.
 13. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym - zasady, sposób informowania strony o objęciu ubezpieczeniem.
 14. Orzeczenia o niepełnosprawności w dobie epidemii.
 15. Zasiłek stały a rejestracja w Urzędzie Pracy.
 16. Nienależnie pobrany zasiłek stały.
 17. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy socjalni, pracownicy zajmujący się przyznawaniem świadczeń w urzędach i jednostkach podległych, np. CUS, wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 305 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl  do 28 września 2021 r.