Tworzenie i procedura opracowania statutu gminy

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą statuty Jednostek Samorządu Terytorialnego. Szkolenie dedykowane jest osobom zarządzającym JST, radnym, a także pracownikom biur obsługi rady.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostaną przedstawione zagadnienia związane z opracowywaniem i procedowaniem statutów JST i ich jednostek podległych. W trakcie omawianych zagadnień będących przedmiotem szkolenia przedstawimy praktyczne wskazówki poprawnego redagowania treści statutu oraz wskażemy najczęstsze błędy i nieprawidłowości. W konsekwencji uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę oraz dowiedzą się w jaki sposób unikać błędów będących podstawą stwierdzenia nieważności przepisów statutowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom roli statutu w życiu samorządu terytorialnego, procedury jego tworzenia oraz możliwości dokonywania zmian w jego zapisach, a także wypracowanie prawidłowych regulacji dot. trybów działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z ich kompetencjami.
• Dzięki udziałowi uczestnicy nabędą umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych stosowanych przy redakcji statutów JST, zapoznają się z aspektami legislacyjnym redagowania uchwał statutowych.
• Jednocześnie poznają najczęściej popełniane błędy w statutach i poprawne techniki prawodawcze związane z uchwalaniem i nowelizacją statutu JST.
• Ponadto, zdobędą wiedzę przydatną przy pracach nad statutem JST oraz zmianami w statutach. Podczas zajęć zostaną omówione rozstrzygnięcia nadzorcze oraz orzeczenia w zakresie statutów z 2020 roku.

zwiń
rozwiń
Program

1. Co to jest statut – jaką rolę pełni w JST?
2. Technika opracowywania zmian do statutów:

• Komisja statutowa.
• Analiza obowiązującego statutu przez komisje Rady.
• Wnioski do Komisji statutowej.
3. Zakres przedmiotowy statutu JST:
• Zwoływanie sesji rady.
• Zmiana porządku obrad, w tym przerwanie sesji rady.
• Sesja rady gminy (uprawnienia do zabierania głosu).
• Dokumentowanie przebiegu sesji rady i posiedzeń komisji.
• Tryb i zasady działania komisji rewizyjnej.
4. Współpraca (relacje) pomiędzy organem uchwałodawczym i kontrolnym, a organem wykonawczym.
5. Zmiany w statutach JST po nowelizacji ustaw ustrojowych.
6. Najczęstsze błędy i braki w statutach:

• Przyjmowanie porządku obrad przez głosowanie.
• Przyjmowanie protokołu z poprzedniej sesji poprzez głosowanie.
• Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady.
• Regulacje dotyczące protokołowania posiedzeń rady i komisji.
• Brak procedur dostępu radnych do informacji źródłowych.
• Brak procedur „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli jak wygląda droga od pomysłu do realizacji).
• Brak prawidłowych procedur rozpatrywania przez radę skarg na organy.
• Procedura przeprowadzania kontroli organów wykonawczych (uchwała w/s wniosków i zaleceń pokontrolnych).
• Brak regulacji dot. zdalnego przeprowadzania posiedzeń Rady, Komisji.
7. Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu).
8. Analiza rozstrzygnięć nadzorczych oraz wyroków WSA dot. nieprawidłowości w statutach JST.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni, prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze urzędów, a także pracownicy odpowiedzialni za obsługę rad.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. I nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 569 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 14 stycznia 2022 r.