• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Uprawnienia informacyjne radnych a udostępnianie informacji publicznej w kontekście RODO. Standardy postępowania w pracy organów stanowiących jst w świetle praktyki i orzecznictwa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących jst, podczas sesji rad czy posiedzeń komisji budzi wiele kontrowersji i niejasności, pomimo długoletniej praktyki stosowania przepisów o ochronaie danych osobowych (RODO). W celu ich wyjaśnienia proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego komplektowo przeanalizujemy zagadnienienia z zakreu ochrony danych osobowych podczas pracy organów stanowiących jst oraz podczas sesji rady, omówimy problematykę uprawnień informacyjnych radnych w kontekście udostępniania informacji publicznej i przepisów o RODO. Podczas zajęć prowadząca podpowie, jak przestrzegając przepisy o ochronie danych osobowych właściwie udostępniać informacje publiczne, kiedy ich nie udostępniać, wskaże zakres uprawnień radnych oraz sytuacje, kiedy mogą one ulec ograniczeniom. Przedstawi właściwe reguły postępowania, poparte praktyką i orzecznictwem, a dotyczące publikowania informacji na BIP-ie czy rozpatrywania skarg i wniosków, uczestnictwa w komisjach i na sesji rady.

Szkolenie poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla administracji publicznej, dedykowane radnym i pracownikom biur rad, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników, m.in. „Najlepiej wykorzystany czas przeznaczony na szkolenia w tym roku. Dziękuję” „Rewelacja”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie problematyki uprawnień informacyjnych radnych w kontekście udostępniania informacji publicznej z uwzględnieniem przepisów o RODO.
 • Omówienie zagadnień dotyczących uprawnień informacyjnych radnych, wynikających z art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 21 ust. 2a ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 23 ust. 36 ustawy o samorządzie wojewódzkim w zakresie dostępu do informacji publicznej w praktyce jst.
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy, a także praktycznych wskazówek z zakresu realizacji uprawnień informacyjnych radnych, a także przedstawienie możliwości, kiedy mogą ulec ograniczeniom.
 • Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów, dzięki omówieniu istotnych zagadnień, budzących wątpliwości oraz przedstawieniu sposobów ich rozwiązania.
 • Przedstawienie różnic pomiędzy Administratorem Danych Osobowych i IOD w gminie i radzie, problemów, praktyki stosowania przepisów dotyczących zależności pomiędzy ADO, IOD a radą gminy/powiatu.
 • Poznanie praktyki i wyjaśnień UODO dotyczących ADO w gminie, ADO na sesjach, omówienie problematyki dokumentacji na sesjach z zakresu ochrony danych.
 • Przegląd aktualnego orzecznictwa i rozstrzygnięć organów nadzoru.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jak należy właściwie postępować z dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych w biurze rady, na sesjach i komisjach?
 • W jaki sposób należy rozpatrywać skargi i wnioski na sesji, nie naruszając jednocześnie przepisów o RODO?
 • Jaka powinna być właściwa ścieżka postępowania w przypadku nagrywania, transmisji obrad i udostępniania nagrań z sesji?
 • Jak postąpić w przypadku dalszego ich przechowywania?
 • Jakie zadania ma urząd (pracownicy, obsługujący biuro rady) w zakresie ochrony danych osobowych na sesjach i komisjach?
 • Jakie uprawnienia informacyjne zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie mają radni?
 • Jaki jest zakres uprawnień informacyjnych?
 • Kiedy dostęp do informacji narusza dobra osobiste?
 • Jak prawidłowo udostępniać informację publiczną?
 • Jak poprawnie zapisać w statucie kwestie dotyczące uprawnień informacyjnych radnych?
 • W jakiej sytuacji można odmówić udostępniania informacji?
zwiń
rozwiń
Program

1. Uprawnienia informacyjne radnych - podstawy prawne, sposoby udostępnienia:
a. Prawo wstępu do pomieszczeń.
b. Prawo uzyskiwania informacji i materiałów.
c. Wgląd w działalność urzędu.
2. Jak realizować uprawnienia informacyjne radnych?
a. W jaki sposób uregulować uprawnienia informacyjne w uchwałach rad gmin, zarządzeniach organów wykonawczych?
b. Jak należy je stosować?
3. Ograniczenia w realizacji uprawnień radnych:
a. Dobra osobiste.
b. Tajemnica prawnie chroniona.
4. Termin realizacji uprawnień informacyjnych radnego.
5. Wniosek radnego o udostępnianie informacji publicznej.
6. Ochrona danych osobowych a uprawnienia informacyjne radnych.
7. Jak realizować uprawnienia wobec osób fizycznych w kontekście ochrony danych?
8. Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących (rad gmin, powiatów): 

a. Rada Gminy/ Powiatu jako Administrator Danych Osobowych. Czy radny jest ADO?
b. Dokumentacja dotycząca danych osobowych dla rad:

 • Czy należy sporządzać wspólnie z urzędem czy oddzielenie?  
 • Co z IODem?

c. Statut a sesje i posiedzenia komisji w kontekście ochrony danych.
d. Praca podczas sesji i na komisjach a kwestia ochrona danych osobowych.
e. Procedury postępowania w związku z transmisją i nagrywaniem, a także dalszym udostępnianiem nagrań – zalecenia UODO.
9. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji przez radę gminy, prace komisji skarg i wniosków a ochrona danych osobowych. Omówienie wybranych przykładów.
10. Jak publikować uchwały na BIP, by nie łamać przepisów o ochronie danych?
11. Udostępnianie informacji publicznej w praktyce:

 • Udostępnianie informacji publicznej – art. 8 ust. 5 udip.
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej – kiedy można odmówić udostępnienia informacji publicznej?
 • Koszty udostępniania informacji publicznej.

12. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy biur rady, przewodniczący rad, członkowie zarządu powiatu, radni gminni i powiatowi, sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych, inspektorzy ochrony danych osobowych, a także kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy, inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 kwietnia 2023 r.