• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wybór ławników na nową kadencję. Zadania gminy, procedura, wzory dokumentów, praktyka

Ważne informacje o szkoleniu

Z końcem roku 2023 upływa kadencja ławników sądowych. W związku z powyższym zapraszamy Państwa na szkolenie podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z kompetencjami i obowiązkami Gminy w zakresie wyboru ławników do sądów powszechnych. Podczas spotkania zostaną przedstawione wszystkie praktyczne informacje i wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia wyborów przez radę gminy według aktualnych przepisów. Szkolenie będzie miało charakter użyteczny i obejmować będzie rekomendacje i zalecenia wynikające z praktyki, potwierdzone stanowiskiem doktryny i orzecznictwa. Uczestnicy nabędą wiedzę opierającą się na bieżącym stanie prawnym, popartą wynikami badań nad instytucją czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości, które autor szkolenia prowadził w Instytucie Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie instytucji czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości oraz zasady i procedura wyboru ławników przez rady gmin. 
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat:
- wymagań wobec osób kandydujących na urząd ławnika, 
- przesłanek negatywnych wyboru, podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów, 
- modelu normatywnego wyboru ławników,
- sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych w postaci prezentacji towarzyszącej szkoleniu, wzorów pism, a jako uzupełnienie dodatkowy materiał uczestnicy otrzymają: Monografia M. Kaczmarczyk, Czynnik społeczny w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2020 – w formie PDF. 
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Instytucja czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości – tradycje i implementacja w polskim systemie sądowniczym:
• Geneza instytucji i jej tradycje w europejskim konstytucjonalizmie.
• Modele udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości – Europa i Stany Zjednoczone.
• Konstytucyjne i ustawowe podstawy instytucji ławnika.
• Inne instytucje związane z udziałem czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości. 
2. Rola, zadania i funkcje ławników – krótka charakterystyka: 
• Udział w postępowaniu dowodowym.
• Udział w wyrokowaniu.
• Zdanie odrębne od wyroku, wraz z prawem jego uzasadnienia.
• Rola edukacyjna i komunikacyjna ławników w społeczności lokalnej.
3. Zadania rady gminy w zakresie wyboru ławników: 
• Wybory ławników jako zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej.
• Podstawy prawne wyboru ławników przez radę gminy.
• Obowiązki ustawowe gminy w zakresie wyboru ławników. 
4. Przesłanki pozytywne i negatywne wyboru ławników. 
5. Procedura wyboru ławników i jej fazy: 

• Ogłoszenie wyborów.
• Gromadzenie dokumentów.
• Opiniowanie kandydatów na ławników.
• Głosowanie.
• Postępowanie z dokumentami kandydatów na ławników.
6. Konsekwencje wyboru ławników przez radę gminy:
• Objęcie funkcji przez ławnika.
• Możliwości kwestionowania uchwały rady gminy w przedmiocie wyboru ławników – przegląd orzecznictwa.
7. Inne zadania rady gminy w odniesieniu do ławników:
• Tryb i przesłanki odwołania ławnika z pełnionej funkcji.
• Działania edukacyjne. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za przygotowanie wyborów ławników przez radę gminy: sekretarze gmin, pracownicy biur rady, członkowie zespołów opiniujących oraz przewodniczący rad gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Profesor w Instytucie Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i rektor tej uczelni (od 2014 roku). W 2006 roku został najmłodszym doktorem nauk humanistycznych w Polsce, a obecnie jest najmłodszym polskim rektorem. Założyciel i dyrektor pierwszej w Polsce Poradni Prawa Akademickiego, udzielającej pomocy studentom i nauczycielom akademickim w kwestiach związanych z przestrzeganiem praw studenckich i stosowaniem przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Jako sędzia społeczny – ławnik orzeka w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Katowicach. W 2015 roku otrzymał Stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. W latach 2012-2014 pełnił funkcję eksperta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - członka zespołu przyznającego Stypendia za wybitne wyniki w nauce dla studentów i doktorantów. Ekspert zewnętrzny Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (wybrany na członka Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie). Przewodniczący Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”, którego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych na temat wymiaru sprawiedliwości, zarządzania i samorządu terytorialnego. Kierownik i wykonawca projektów badawczych poświęconych instytucji ławnika.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 kwietnia 2023 r.