Kurs dla kierowników USC: Obowiązki kierownika USC. Zmiana imienia i nazwiska. Rejestracja urodzeń i zgonów. Wydawanie dokumentów

29, 30 listopada, 8 grudnia 2022 r.  Kurs w godzinach: 9.30 – 13.30

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas kursu eksperci, praktycy z wieloletnim stażem pracy w USC, w sposób jasny i przejrzysty omówią najistotniejsze kwestie związane z właściwą organizacją pracy w USC w zakresie rejestracji urodzeń oraz zgonów czy wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego.

Program kursu został zaprojektowany w ten sposób, aby położyć nacisk, podczas przedstawiania zagadnień, na kwestie praktyczne dotyczące stosowania przepisów oraz rozwiać najczęstsze wątpliwości, pojawiające się w bieżącej pracy czy w przypadku kontroli.

Udział w kursie gwarantuje zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, rejestracji zgonów czy urodzeń, a także procedury zmiany imion i nazwisk. Jest on doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy z tego zakresu, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Eksperci prowadzący zajęcia to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie stosowania przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie realizacji zadań z obszaru rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, w oparciu o obowiązujące przepisy, a także praktykę, wynikającą z wieloletniego doświadczenia zawodowego ekspertów prowadzących zajęcia.
 • Pogłębienie wiedzy dotyczącej stosowania przez kierowników i pracowników USC przepisów ustaw regulujących problematykę rejestracji stanu cywilnego, w szczególności Prawa o aktach stanu cywilnego.
 • Przedstawienie problematyki odmowy dokonania czynności przez kierownika USC. Wskazanie, w jakich sytuacjach można odmówić dokonywania czynności (np. uznania ojcostwa, zawarcia małżeństwa), omówienie kwestii braków formalnych i ich uzupełnienia.
 • Wskazanie, jakie przepisy należy zastosować przy uznawaniu orzeczeń zagranicznych.
 • Przedstawienie zagadnień związanych z prawidłowym wydawaniem zaświadczeń i odpisów.
 • Omówienie istotnych kwestii z zakresu zmiany imion i nazwisk.
 • Uzyskanie wzorów stosownych wniosków.
 • Przedstawienie zagadnień związanych z rejestracją urodzeń i zgonów. Wskazanie najczęstszych problemów w tym zakresie. Prowadzący omówi najczęstsze wątpliwości dotyczące tej problematyki, z którymi spotyka się podczas szkoleń na zasadzie pytanie- odpowiedź.
 • Poprawa jakości stosowania przepisów, uniknięcie błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli.
 • Uzyskanie konsultacji kwestii problemowych z ekspertami, praktykami oraz z innymi uczestnikami.
 • Możliwość przesłania przed rozpoczęciem kursu pytań, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź na zajęciach.
 • Test sprawdzający wiedzę po zakończeniu kursu!
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I. 29 listopada
OBOWIĄZKI KIEROWNIKA USC. ODMOWA DOKONANIA CZYNNOŚCI

1. Obowiązki kierownika USC- omówienie obowiązujących przepisów oraz planowanej nowelizacji w oparciu o ustawę z 16 października 2019r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
2. Odmowa dokonania czynności przez kierownika USC:

 • Odmowa czynności na podstawie PASC.
 • Odmowa czynności na podstawie innych ustaw.

3. Omówienie Rozporządzenia Unijnego Nr 1191/2016 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli przez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych UE oraz ustawy z 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej:

 • Podstawowe cele rozporządzenia.
 • Dokumenty standardowe UE wydawane przez kierownika USC.

Dzień II. 30 listopada
WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z RSC. ZMIANA IMIENIA I NAZWISK
A
1. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego:

 • Prostowanie, uzupełnienie oraz unieważnienie aktu stanu cywilnego.
 • Procedura sądowa.

2. Procedura administracyjna.
3. Zmiana imienia i nazwiska w świetle obowiązujących aktów prawnych.
4. Komentarz do zmiany imienia i nazwiska:

 • Wzory wniosków, oświadczeń i decyzji.
 • Wzory wezwań.
 • Wzory upoważnień.

5. „Język prosty” w USC. 
6. Organizacja ceremonii zawarcia małżeństwa oraz uroczystości jubileuszowych.
7. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy USC, pracownicy wydziałów ewidencji ludności i meldunków.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

I i II dzień - Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego, Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2008 r. związany z samorządem, obecnie jest kierownikiem USC w Szczecinie. Pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego SUSC RP oraz wiceprezesa Nadmorskiego Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Prowadzi szkolenia z zakresu PASC, prawa administracyjnego, rodzinnego oraz elementów prawa cywilnego.

III dzień - Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego, obecnie Zastępca Kierownika USC w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, ekspert w zakresie zmiany imion i nazwisk oraz przepisów regulujących realizację zadań przez USC.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 listopada 2022 r.