• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obowiązki Gminy i Powiatu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przy zgłoszeniu do 12 lutego 2024 r. cena: 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Przepisy prawa nakładają na organy jednostek samorządu terytorialnego szczególne obowiązki w ramach „Krajowego Systemu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu”. Działania te mają na celu eliminowanie zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Przede wszystkim każda JST zobowiązana jest:

  • wdrożyć instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  • zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomienia o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa.

Szczególny status w tym zakresie mają starostowie, których działania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu skupione są przede wszystkim na działalności stowarzyszeń i fundacji. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, usystematyzujesz i zaktualizujesz wiedzę w zakresie roli i obowiązków JST w „Krajowym Systemie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu”;
• Poznasz najczęstsze formy wykorzystania JST do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
• Nabędziesz kompetencje pozwalające na właściwą realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a w szczególności w zakresie:
- wdrożenia w JST instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- zgłaszania przez JST do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- przekazywania do GIIF informacji,
- podstaw sprawowania kontroli przez starostwa nad stowarzyszeniami i fundacjami;
• Przygotujesz się do wdrożenia lub aktualizacji instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
• Poznasz podstawowe zasady kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• Zapoznasz się z zasadami realizacji poszczególnych obowiązków JST jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• Nabędziesz umiejętności do przygotowania powiadomienia do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. ABC przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
a. Regulacje prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
b. Definicje - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
c. Obszary ryzyka - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
d. „Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu” w Polsce.
e. Organy JST jako jednostki współpracujące.
2. Obowiązkowe zadania JST w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
a. Na czym polega współpraca JST z GIIF?
b. Jaka jest rola JST w opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
c. Wpływ JST na strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
d. Informowanie JST przez GIIF.
e. Kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
3. Powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:
a. Kto ma obowiązek przekazania powiadomienia do GIIF?
b. Czy każda JST musi przekazywać do GIIF takie powiadomienia?
c. W jakim terminie przekazać powiadomienie?
d. Co powinno zawierać powiadomienie?
e. Jakie informacje należy przekazywać do GIIF?
f. W jakiej formie przekazać powiadomienie?
g. W jakim trybie przekazywać powiadomienia?
h. Kto jest odpowiedzialny za przekazywanie powiadomień?
i. Rola pracownika w „walce” z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
j. Jakie sytuacje uznać za podlegające powiadomieniu? 
k. Czy prowadzenie rejestru powiadomień jest obowiązkowe?
l. Przekazywanie informacji zwrotnej do GIIF.
4. Opracowanie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa: 
a. Kto ma obowiązek opracowania instrukcji?
b. Czy każda JST musi opracować instrukcję?
c. Czy jednostki organizacyjne muszą opracować instrukcję?
d. Tryb wprowadzenia instrukcji.
e. Jakie zagadnienia powinna regulować instrukcja?
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest w szczególności do członków organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych pracowników JST (m.in. urzędów, starostw) odpowiedzialnych za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z 17-letnim doświadczeniem, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, przeszkoliła setki pracowników sektora publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, posiada certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, opracowała od strony merytorycznej kurs e-learningowy w zakresie AML dedykowany dla JST jako jednostek współpracujących w ramach „Krajowego Systemu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu”, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. UWAGA! Przy zgłoszeniu na szkolenie do 12 lutego 2024 r. cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 22 marca 2024 r.