• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odsetki za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie w jsfp oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Zmiany w przepisach prawa, aktualne orzecznictwo i stanowiska RIO. Naliczanie, zarachowanie wpłat, zaokrąglanie, udzielanie ulg, windykacja, przedawnienie, ewidencja, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, inwentaryzacja, dyscyplina finansów publicznych, ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Potwierdzone


UWAGA – Likwidacja postanowień o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia. Konieczność zmian w regulacjach wewnętrznych. Zmiana wysokości odsetek od 7 września 2023 r.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedyskutujemy aktualne problemy związane naliczaniem i dochodzeniem odsetek podatkowych i cywilnoprawnych. Szczegółowo omówimy tematykę dochodzenia przez jsfp rekompensaty na pokrycie kosztów dochodzenia należności, w kontekście obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa, stanowiska RIO i co najważniejsze – w kontekście Wyroku TSUE z dnia 13 stycznia 2022 r. C-327/20.
Podczas zajęć prowadzący:

•   Omówi zmiany w Ordynacji podatkowej, które weszły w życie od 1 września 2023 roku i powodują konieczność zmian w regulacjach wewnętrznych oraz zmian, które wejdą w życie w 2024r.
• Precyzyjnie wskaże, jakie odsetki nalicza się od podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych oraz świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
• Kompleksowo przedstawi zagadnienia z zakresu odsetek od niepodatkowych należności budżetowych, wskazując kiedy naliczać odsetki za zwłokę, a kiedy odsetki ustawowe za opóźnienie. Zagadnienie zostanie omówione na licznych przykładach, tj.: renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu i szkole, opłata za czynności weterynaryjne, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej, nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe, kara pieniężna z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, należności wynikające z decyzji nakładających obowiązek zapłaty kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.
• Wyjaśni zasady zaliczania wpłat w zależności od charakteru prawnego należności, przypadki nienaliczania odsetek oraz naliczania ich w groszach, poruszy kwestie: udzielania ulg w odsetkach, w tym stanowiących pomoc publiczną, windykowania i inwentaryzowania należności odsetkowych.
• Omówi zagadnienie przedawnienia odsetek, w tym, wskaże czy i kiedy można dochodzić odsetek przedawnionych. Kiedy odsetki przedawnione należy odpisać z ksiąg rachunkowych?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie do prawidłowego i zgodnego z prawem ustalania, naliczania, zarachowania, zaokrąglania, windykowania, przedawnienia, ewidencjonowania, klasyfikowania, inwentaryzowania oraz wykazywania w sprawozdawczości odsetek za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie.
• Zdobycie wiedzy, która pozwoli wyeliminować błędy w naliczaniu odsetek oraz uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
• Podczas zajęć odpowiemy na pytania:

 • Jakie są rodzaje odsetek i jaka jest ich wartość?
 • Kiedy naliczamy, a kiedy nie naliczamy odsetek?
 • Od kiedy i do kiedy naliczać odsetki?
 • Jak rozksięgowywać wpłaty na należność główną i odsetki?
 • Czy i w jaki sposób zaokrąglać odsetki?
 • Jak windykować należne odsetki?
 • Jak udzielać ulg w odsetkach, w tym pomocy publicznej?
 • Kiedy odsetki się przedawniają?
 • Czy możemy dochodzić odsetek przedawnionych?
 • Co z odsetkami w przypadku śmierci podatnika?
 • Naliczanie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym to prawo, czy obowiązek?
 • Kiedy umowa cywilnoprawna jest transakcją handlową?
 • Czy jsfp mają obowiązek naliczać i dochodzić rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?
 • Jakie są zasady ustalania wysokości rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?
 • Czy należy naliczać odsetki od rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?
 • Kiedy strona umowy cywilnoprawnej jest konsumentem?
 • Czy i jakie odsetki naliczać od niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym?
 • Czy odsetki od niepodatkowych należności zaokrąglamy, rozliczamy proporcjonalnie, czy nie naliczamy ich, gdy nie przekraczają kwoty 8,70 zł?
 • Jak i kiedy księgować odsetki?
 • Jaką metodą i w jaki sposób inwentaryzować odsetki?
 • Jak wykazywać odsetki w sprawozdawczości?
 • W jakim paragrafie księgować odsetki od niepodatkowych należności budżetowych?
 • Kiedy i jak dokonywać odpisu aktualizującego na należności z tytułu odsetek?
 • Kiedy nieprawidłowe „postępowanie” z odsetkami może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • W jakich sytuacjach istnieje obowiązek naliczania odsetek od należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podatek, opłata, niepodatkowa należność budżetowa, świadczenie cywilnoprawne - kwalifikacja rodzaju należności i jej wpływ na: wysokość i sposób naliczania odsetek, zarachowania wpłaty, umarzanie, zaokrąglanie, windykowanie, ewidencjonowanie, klasyfikowanie, inwentaryzowanie, przedawnienie oraz wykazywanie odsetek w sprawozdaniach.
2. Odsetki od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym:
• Naliczanie odsetek - prawo, czy obowiązek?
• Odsetki: umowne, ustawowe, ustawowe za opóźnienie, maksymalne, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
• Kiedy jednostka sektora finansów publicznych jest stroną transakcji handlowej?
• Kiedy umowa jest, a kiedy nie jest transakcją handlową? Przykłady.
• Czy umowy najmu, dzierżawy, dostaw wody, odprowadzania ścieków są transakcjami handlowymi?
• Terminy płatności w transakcjach handlowych.
• Uwaga – obowiązek naliczania odsetek przed terminem płatności należności!
• Naliczanie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – prawo czy obowiązek?
• Kiedy przysługuje prawo do rekompensaty, jak ustalać jej wysokość? Przykłady.
• Czy od niezapłaconej rekompensaty nalicza się odsetki, jakie i od kiedy? Przykłady, wyroki sądów.
• Co z odsetkami opiewającymi na drobne kwoty?
• Czy można zaokrąglać odsetki do pełnych złotych?
• Ustalenie terminu dokonania wpłaty.
• Zaliczanie wpłat na należność główną i odsetki.
• Umarzanie odsetek oraz odraczanie i rozkładanie na raty.
• Windykacja i przedawnienie odsetek cywilnoprawnych.
• Kiedy strona umowy jest konsumentem?
• Przedawnienie należności i odsetek od konsumenta – zasady postępowania – przykłady.
• Czy można dochodzić odsetek przedawnionych?
3. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym:
• Interpretacja przepisu art. 67 ustawy o finansach publicznych – ustawy szczególne, ustawa o finansach publicznych, k.p.a., czy dział III o.p. – co pierwsze?
• Kiedy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, a kiedy odsetki za zwłokę?
• Zasady zaliczania wpłat i udzielania ulg. Rozkładanie należności na raty – pułapka!
• Windykacja i przedawnienie odsetek od niepodatkowych należności budżetowych.
• Wójt, burmistrz, prezydent jako wierzyciel – czy kierownik jednostki może prowadzić windykację?
• Wyjaśnienia RIO, Ministerstwa Finansów, wyroki sądów, liczne przykłady.
4. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:
• Zasady: wyliczania, nienaliczania i zaokrąglania odsetek, ustalania terminu dokonania wpłaty.
• Zaliczanie wpłat podatnika – art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej – przykłady, wyroki sądów.
• Czy odsetki, jakie pozostają po proporcjonalnym zaliczeniu wpłaty na podstawie art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej należy zaokrąglać?
• Jak rozliczać wpłaty od komornika?
• Jak uniknąć błędów w wyliczaniu odsetek? Kiedy nie naliczamy odsetek?
• Zasady umarzania odsetek za zwłokę oraz odraczania i rozkładania na raty.
• Kiedy odsetki wylicza podatnik, a kiedy organ podatkowy?
• Odsetki w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych.
• Windykacja odsetek od zaległości podatkowej.
• Przedawnienie odsetek od zaległości podatkowej.
• Ulgi w odsetkach, a pomoc publiczna.
•   Rozkładanie na raty – zmiany w przepisach prawa, uchylenie art. 259 o.p.
5. Odsetki za zwłokę w zapłacie - procedury kontroli zarządczej.
6. Ewidencja księgowa odsetek – przypisy, odpisy, wycena, klasyfikacja budżetowa, ewidencja odsetek przedawnionych.
7. Odsetki w sprawozdawczości: budżetowej i finansowej.
8. Inwentaryzacja należności i zobowiązań odsetkowych:

• Kiedy potwierdzenie sald, a kiedy weryfikacja?
• Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji.
• Zasady inwentaryzowania należności i zobowiązań odsetkowych.
9. Odsetki a dyscyplina finansów publicznych.
10. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jsfp, księgowi, skarbnicy, pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za naliczanie świadczeń pieniężnych, osoby odpowiedzialne za windykowanie należności, pracownicy sporządzający sprawozdania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (ponad dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 22 września 2023 r.