• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

Przy zgłoszeniach do 13 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną wyjaśnione zasady postępowania z dokumentacją projektów unijnych w świetle regulacji europejskich i polskich, na każdym etapie jej obsługi: od bieżącego zarządzania do obsługi archiwalnej, zarówno w systemie tradycyjnym jak i w EZD. Prowadząca przekaże, jak poprawnie ewidencjonować i przygotować dokumentację do przekazania jej do archiwum.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pozyskanie wiedzy o rodzajach dokumentacji projektów unijnych, w tym: aktowej, technicznej,  geodezyjno-kartograficznej, audiowizualnej,  (fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe) oraz elektronicznej. 
• Poszerzenie wiedzy o sposobach zarządzania tą dokumentacją (rejestracja, grupowanie w akta spraw i teczki, klasyfikacja i kwalifikacja, obieg) oraz metodach jej porządkowania, przechowywania i brakowania.
• Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania dotyczące:
- Kwalifikacji oraz okresów przechowywania dokumentacji projektów unijnych,
- Sposobu prawidłowego liczenia okresów przechowywania dla różnych dokumentów,
- Zasad obiegu oraz rejestracji spraw w systemie elektronicznym i tradycyjnym,
- Procedury brakowania dokumentacji zależnej od jej rodzaju,
- Przechowywania, ewidencjonowania i przekazywania dokumentacji projektów unijnych do archiwum.
• Możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących praktycznego stosowania przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji projektów unijnych. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Regulacje prawne dotyczące postępowania z dokumentacją projektów unijnych.
2. Pojęcie dokumentu i dokumentacji oraz archiwizacji.
3. Rodzaje i typy dokumentacji, w tym dokumentacji projektów unijnych.
4. Wartość archiwalna dokumentacji projektów unijnych:

a. kwalifikacja,
b. okresy przechowywania, 
c. sposób ich prawidłowego liczenia.
5. Zasady obsługi (obiegu) dokumentów oraz rejestracji spraw w zakresie obsługi projektów unijnych w systemie tradycyjnym i w systemie EZD.
6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.
7. Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych: 

a. porządkowanie, 
b. ewidencjonowanie, 
c. przekazywanie do archiwum.
8. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za archiwizację dokumentacji oraz postępowanie z dokumentacją projektów unijnych w wersji papierowej i elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 13 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 21 marca 2024 r.