• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo do informacji publicznej, a ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Dane otwarte

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu z zakresu otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w praktyce JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo przeanalizujemy przepisy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Wskażemy różnice pomiędzy informacją publiczną a informacją sektora publicznego. Omówimy zasady rozpatrywania wniosków w trybie informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Proponowane zajęcia mają charakter autorski na podstawie realizowanych badań przez prowadzącą w zakresie korzystania z prawa do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym. Zajęcia realizować będziemy w aspektach praktycznych, zagadnienia analizować będziemy odwołując się do licznych przykładów z praktyki administracyjnej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak skutecznie odmawiać prawa do informacji publicznej w sytuacji, kiedy jest nadużywane, nie wykorzystywane w celu publicznym, a w celach indywidualnych interesów, czy celach gospodarczych. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie udzielić odpowiedzi w ramach wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz przygotować decyzję administracyjną w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie informacji na temat prowadzenia postępowań z zakresu udostępniania informacji publicznej.
• Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu analizy wniosków w trybie informacji publicznej.
• Poznanie różnić pomiędzy informacją publiczną a informacją sektora publicznego.
• Uporządkowanie wiedzy teoretycznej w oparciu o praktyczne rozwiązania, co wpływanie pozytywnie na efektywność rozpatrywanych wniosków w trybie informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
• Poznanie konkretnych przypadków wniosków w trybie informacji publicznej, jakie trafiają do instytucji publicznych i omówimy, przygotujemy konkretne „postępowania”. Uczestnicy będą mogli zapytać, a także omówić wnioski, jakie do nich wpłynęły i nad jakimi aktualnie pracują.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie informacji publicznej, a informacji przetworzonej.
2. Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
3. Udostępnienie informacji publicznej.
4. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
5. Warunki ponownego wykorzystywania.
6.  Ograniczenie prawa do informacji publicznej.
7. Poprawność decyzji odmawiającej prawa do informacji publicznej.
8. Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów samorządu terytorialnego, administracji zespolonej i niezespolonej i jednostek organizacyjnych, odpowiedzialni za udzielanie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką dostępu do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, inspektor ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, posiada podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa. Tytuł doktora nauk prawnych obroniła w katedrze prawa administracyjnego. Rozprawę doktorską napisała nt. „Ograniczenia prawa do informacji w administracji publicznej w Polsce”. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także jako IODO. Obecnie obsługuje głównie jednostki publiczne w zakresie obsługi prawnej, ochrony danych osobowych. Ekspert Związku Województw RP. Jest inicjatorem dotyczącym powstania Kodeksu postępowania z danymi osobowymi w jednostkach samorządu terytorialnego a także jako inicjator prowadzi spotkania zespołu Koordynatorów ds. Ochrony Danych powstałego przy Związku Województw RP. Związek Województw RP.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 września 2023 r.