• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na XX edycję 4 - dniowego kursu kancelaryjno - archiwalnego I stopnia w formule on-line
Kurs w dniach 12-15 czerwca 2023 r., w godzinach 10:00-15:00
Kurs dodatkowo obejmuje 4 godziny konsultacji w godzinach 9:00 – 10:00

Ważne informacje o szkoleniu
  • W ramach kursu zrealizowane będą praktyczne ćwiczenia dla uczestników
  • Kurs zostanie zakończony końcowym testem kwalifikacyjnym
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.
• Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.
• Zdobycia i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).

Opinie o kursie uczestników poprzednich edycji:
„Dobrze przygotowany program, ciekawie prowadzony”
„Bardzo dużo ważnych wiadomości przekazanych w sposób zrozumiały”
„Bardzo podobało mi się szkolenie. Świetnie, że były zadania praktyczne”
„Wszystko na wysokim poziomie profesjonalizmu”
„Super specjalistka, ciekawie opowiada, na przykładach, opowiada interesująco, bez nudy”
 

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 – 12 czerwca 2023 r.


1. Podstawy prawne zarządzania dokumentacją: (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, akty prawne wydane na podstawie ustawy archiwalnej).
2. Słowniczek kancelaryjno-archiwalny (podstawowe pojęcia kancelaryjno-archiwalne):
• archiwum zakładowe – składnica akt;
• koordynator czynności kancelaryjnych – archiwista zakładowy;
• materiały archiwalne – dokumentacja niearchiwalna;
• system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy;
• rejestr korespondencji – rejestr kancelaryjny;
• rodzaje dokumentacji współczesnej itp.
3. Normatywy kancelaryjno-archiwalne regulujące postępowanie z dokumentacją w danej jednostce organizacyjnej (zakres przedmiotowy i znaczenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej).
4. Archiwalne bazy danych oraz zapoznanie się z zawartością stron internetowych jednostek polskiej sieci archiwalnej.


DZIEŃ 2 – 13 czerwca 2023 r.


1. Czynności kancelaryjne w jednostce:
• obieg dokumentacji: wpływ i rejestracja korespondencji,
• dekretacja, tworzenie akt spraw,
• kompletowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych.
2. Zasady redagowania pism urzędowych.
• Ćwiczenia praktyczne- tworzenie, znakowanie i rejestrowanie korespondencji.
3. Obowiązki komórek organizacyjnych w stosunku do dokumentacji zakończonej. Przygotowanie teczek rzeczowych do przekazania do archiwum zakładowego.
4. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.


DZIEŃ 3 – 14 czerwca 2023 r.


1. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji. Kryteria wartościowania dokumentacji. Konstrukcja i znaczenie jednolitego rzeczowego wykazu akt.
• Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wykazów akt.
2. Organizacja archiwum zakładowego lub składnicy akt. Lokal i zasady rozmieszczania dokumentacji w magazynach archiwalnych. Prawa i obowiązki archiwisty zakładowego.
3. Zasób archiwalny i środki ewidencyjne dokumentacji (rodzaje spisów zdawczo - odbiorczych, druki i formularze archiwalne). Konstrukcja sygnatury archiwalnej i rola wykazu spisów zdawczo-odbiorczych.
• Ćwiczenia praktyczne - sporządzenie przykładowej ewidencji w formie spisu zdawczo-odbiorczego.
4. Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym (wypożyczenia na potrzeby wewnętrzne, kwerendy archiwalne). Procedura wycofania dokumentacji z archiwum.


DZIEŃ 4 – 15 czerwca 2023 r.


1. Porządkowanie dokumentacji:
• etapy prac porządkowych,
• przynależność zespołowa,
• segregacja i systematyzacja,
• spis teczek rzeczowych,
• inwentaryzacja.
• identyfikacja dokumentacji własnej, odziedziczonej i obcej.
2. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (cel i realizacja procedury niszczenia dokumentacji).
3. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego wg. obowiązujących standardów:
• opis teczek rzeczowych,
• zabezpieczenie techniczne materiałów,
• ewidencja,
• przygotowanie notatki informacyjnej.
• Ćwiczenia praktyczne – opis teczek rzeczowych.
4. Zarządzanie dokumentacją elektroniczną. Postępowanie z informacją na nośnikach elektronicznych.
5. Testowy egzamin kwalifikacyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudnione zwłaszcza w JST i publicznych instytucjach i podmiotach (referentów, inspektorów); pracownicy prowadzący biura i sekretariaty w podmiotach niepublicznych; personel odpowiedzialny za prowadzenie archiwów zakładowych i składnic akt (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne); osoby odpowiedzialne za archiwizację dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych; osoby zatrudnione w podmiotach prywatnych odpowiedzialne za zarządzanie dokumentacją.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o okresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1110 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 5 czerwca 2023 r.