• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Zarządzanie nieruchomościami w praktyce

Program i karta zgłoszenia

Kurs każdego dnia w godzinach 9:00-14:00

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kurs będący kompendium wiedzy dotyczący utrzymania obiektu budowlanego we właściwym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim umożliwiającym bezpieczne eksploatowanie obiektu przez długi czas.

Podczas zajęć pokażemy na konkretnych przykładach, w jaki sposób, wykorzystując obowiązujące regulacje prawne zapewnić właściwy stan techniczny obiektu, powiemy jak przygotować się do przeprowadzenia analizy jego stanu technicznego i w oparciu o jej rezultaty opracować plany eksploatacyjne, remontowe i konserwacyjne, a następnie jak zadbać o dobrą, jakość i bezpieczeństwo obiektów budowlanych.

Szkolenie będzie skoncentrowane na dokładnym zapoznaniu uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz praktycznymi procedurami, dotyczącymi prowadzenia procesu eksploatacji, utrzymania obiektów budowlanych, które są zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

Zajęcia zakończymy testem sprawdzającym wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Obiekty budowlane w przypadku braku prawidłowej obsługi zapewniającej bieżącą konserwację ich elementów oraz braku racjonalnej polityki remontowej, tracą swoje własności użytkowe i nie zapewniają bezpieczeństwa eksploatacji. Przepisy prawa budowlanego dotyczą w dużej mierze zagadnień utrzymania obiektu budowlanego i jego eksploatacji. Oprócz przepisów Prawa budowlanego w przypadku eksploatacji mają również zastosowanie przepisy przeciwpożarowe, przepisy Prawa energetycznego i wielu, wielu innych ustaw i rozporządzeń. Natomiast za samą eksploatację odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości, do którego skierowane jest niniejszy kurs. 
• Podczas proponowanych zajęć:
Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać w czasie użytkowania budynku.
Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji.
Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy w eksploatacji obiektów budowlanych.
Powiemy jak prawidłowo przygotować się i przeprowadzić remont i inne prace budowlane mające na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości.
- Omówimy problematykę świadectw charakterystyki energetycznej.
- Powiemy jak założyć i prowadzić cyfrową książkę obiektu budowlanego.
• Odpowiemy na pytania:
- Jakie obowiązki nałożone w prawa ciążą na właścicielu/zarządcy?
- Jakie elementy obiektu budowlanego należy skontrolować i kiedy?
- Na co zwracać uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania?
- W jaki sposób dokumentować kontrolę przewodów kominowych, oraz instalacji gazowej?
- Jak zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?
 

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 - 9 października 2023 r. 
Moduł I – Eksploatacja obiektów budowlanych - odpowiedzialność w trakcie eksploatacji:
1. Na czym polega kompleksowa obsługa/eksploatacja nieruchomości - zarządzanie nieruchomościami, administrowanie, czy facility managenent?
2. Odpowiedzialność osób zajmujących się eksploatacja nieruchomości:
• Co daje ubezpieczenie i od czego nas chroni?
• Odpowiedzialność wykonawców prac wykonywanych na nieruchomości.
3. Sankcje karne.
Moduł II – Dokumentacja obiektu budowlanego:
1. Projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcza.
2. Dokumentacja techniczna robót wykonywanych w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego.
3. Opinie techniczne i ekspertyzy.
4. Protokoły z kontroli okresowych.
5. Dokumentacja zarządcy w trakcie eksploatacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli (hal, magazynów) działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych. Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi dwie firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów. Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urzędów. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1198 zł netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 października 2023 r.